HISD Đang Nhận Đơn Cho Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu

Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu được Uỷ Ban Giáo Dục HISD thiết lập để bảo đảm hiệu quả việc sự dụng quy trình bông phiếu. Trách nhiệm của tiểu ban là theo dõi các chương trình xây cất được bông phiếu tài trợ và giúp thông tin cho dân chúng Houston về các kiến trúc mới cũng như các chương trình tân trang trong khu học chánh. Tiểu ban chín thành viên vẫn còn hai ghế trống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *