HISD Tìm Các Y Tá Kinh Nghiệm; Hãy Nộp Đơn Hôm Nay!

Cảm nghiệm được phần thưởng khi làm việc với trẻ em là một đặc điểm của khu học chánh thành phố lớn, và quý vị sẽ vui thích với một thời khoá biểu thuận tiện và đầy đủ phúc lợi. Ứng viên phải có bằng cử nhân về Y Tá và tối thiểu có 12 tháng kinh nghiệm được kiểm chứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *