Trưng Bầy Hình Ảnh: Nhìn thoáng bên trong các trường cũ và mới của HISD

18 tháng Mười, 2012

Với 38 trường – kể cả 20 trường trung học II cấp – được dự trù hoặc sẽ được xây mới hay sửa chữa đáng kể, câu hỏi về trường mới sẽ như thế nào và có đặc điểm gì thường được hỏi nhiều lần.

Dưới đây là các hình ảnh của một số trường trung học mới của Khu Học Chánh Houston, gồm các trường Carnegie Vanguard, Chavez và Westside. Hai trường sau cùng được xây theo chương trình bông phiếu 1999 và trường Carnegie Vanguard được xây nhờ chương trình bông phiếu 2007. Các trường khác có trong hình— Lee, Milby and Davis — sẽ được tân trang theo chương trình bông phiếu 2012.

Việc bỏ phiếu sớm được tiếp tục cho đến 2 tháng Mười Một, và Ngày Tuyển Cử là 6 tháng Mười Một. Dù quý vị bầu khi nào, điều quan trọng cần nhớ là chương trình bông phiếu HISD là đề mục cuối cùng trong lá phiếu. Hãy nhớ hoàn tất lá phiếu để tiếng nói của quý vị được lắng nghe về chương trình bông phiếu.

Xem lễ khánh thành một cơ sở được xây nhờ ngân quỹ của chương trình bông phiếu 2007. Sam Houston High School vừa mới khánh thành một cánh cơ sở về kỹ thuật và khoa học cho toàn trường.