Bản tin “Friday eNews” có bằng thứ tiếng nào khác hơn Anh ngữ không?

Có! Bản tin hàng tuần này hiện có trong ba thứ tiếng: Anh, Tây Ban Nha, và Việt Nam.

Để ghi tên nhận bản tin Friday eNews bằng một thứ ngôn ngữ, chỉ cần vào trang www.houstonisd.org/subscribe, và chọn. Quý vị có thể tuỳ ý chọn bất cứ ngôn ngữ nào hay tất cả. Tuy nhiên, vì sự giới hạn của tờ ghi danh, quý vị chỉ có thể ghi tên cho một ngôn ngữ mà thôi (quý vị không thể chọn tất cả cùng một lúc).