Đừng Quên Đại Hội Phụ Huynh Thường Niên Lần thứ Tám của HISD ngày 2 tháng Ba

Đại hội Phụ Huynh và Các Nguồn Trợ Giúp  thường niên lần thứ tám của HISD sẽ xảy ra vào ngày thứ Bẩy, 2 tháng Ba, tại trường Trung Học Pin Oak (4601 Glenmont, 77401), từ 8g sáng đến 4g15 chiều.

Những đề mục của đại hội gồm các khoá hội thảo về nhiều đề tài khác nhau (tỉ như Giúp Đỡ Anh Em Trong Nhà, các Apps cho người phế tật, và Lối Sống Không Thích Hợp) và các khoá riêng biệt cho học sinh trung học và thanh niên phế tật.

Cần phải ghi tên trước để tham dự các khoá hội thảo. Để ghi danh, vui lòng vào trang web www.familytofamilynetwork.org và nhấn vào chữ “Events/ Conference” hoặc gọi 713-466-6304.