Skip to content

Trung Học Reagan và Hogg Mừng Được Danh Nghĩa IB

2013 July 17
by HISD Communications

Trung Học Reagan và Hogg là hai trường sau cùng của HISD được chính thức hoạt động là trường “International Baccalaureate World Schools“. Thông báo này xảy ra hôm 5 tháng Bẩy, tạo thành khuôn khổ IB liên tục đầu tiên trong khu Heights lịch sử. Bây giờ học sinh có thể bắt đầu chương trình Sơ Đẳng IB tại trường Tiểu Học Harvard và sau đó lên trường Hogg và Reagan để học chương trình Cơ Sở IB.

“Thiết lập sự liên tục này được tiến hành trong nhiều năm và có sự hỗ trợ và quyết tâm của nhân viên, phụ huynh trường Reagan và Hogg, các nhà lãnh đạo học khu, và cộng đồng Heights,” Hiệu Trưởng Connie Berger của trường Reagan nói.

Được thành lập năm 1968, IB là một tổ chức vô vị lợi để cung cấp các chương trình giáo dục nhiều thách đố cho học sinh từ 3 đến 19 tuổi, giúp các em phát triển các khả năng về trí tuệ, cá nhân, cảm xúc, và xã hội để sống, học hỏi và làm việc trong một thế giới toàn cầu hóa nhanh chóng.

Đạt được tình trạng IB thì rất khó và lâu dài. Các trường phải hoàn tất hai lần nộp đơn sâu rộng trong nhiều thời điểm của thủ tục này, và chuẩn bị cho cuộc thăm trường, tương tự như một cuộc kiểm toán, từ một nhóm IB có chứng chỉ. Trong thủ tục này, các trường chịu trách nhiệm huấn luyện giáo chức để hiểu chương trình và thực hiện khuôn khổ. Trung bình, một trường phải mất khoảng ba năm trước khi được cho phép.

“Thực hiện chương trình này đòi phải thay đổi văn hóa toàn trường để bảo đảm rằng mọi sự giảng dậy trong trường có trọng tâm là học sinh nhắm đến ý thức quốc tế,” Hiệu Trưởng Mina Schnitta của trường Hogg nói. “Các giáo chức và nhân viên của chúng tôi hoạt động thật vất vả để đạt được vinh dự này, mà sau cùng nó sẽ có lợi cho học sinh, nhân viên, và toàn thể cộng đồng Heights.”

Trường Hogg là một trong bốn trường trung học cơ sở duy nhất của HISD được phép có chương trình IB MYP. Các trường khác là Lanier, Fondren, và Grady, trường này được phép vào tháng Tư.

Trường Reagan nối kết hai trường trung học HISD khác được phép là “IB World School”. Trung học Lamar cung cấp cho học sinh chương trình MYP và chương trình Tú Tài cũng như cơ hội để kiếm được chứng chỉ “IB Career-Related”. Trường Bellaire cung cấp chương trình Tú Tài IB. Trường Reagan chỉ được phép theo chương trình MYP mà thôi.

Năm trường tiểu học HISD hiện được phép tham dự chương trình IP PYP, gồm các trường Harvard, Northline, River Oaks, Roberts, và Twain.

Bẩy trường tiểu học HISD đang trong giai đoạn “ứng viên”, hay thủ tục xin phép. Đó là các trường Briarmeadow Charter, Durham, Herrera, Poe, Rodriguez, “School at St. George Place”, và Wharton.

Comments are closed.