Xem Phim Video Ngày Tựu Trường

Nhóm HISD TV đến nhiều trường trong ngày đầu tiên đi học cho niên khoá 2013-2014. Hãy xem đoạn phim này để thấy ngày đầu tiên như thế nào cho học sinh, giáo chức, và ban hành chánh.

iframe>