Các Trường HISD Rung Chuông Để Tưởng Nhớ Bài Diễn Văn ‘Tôi Có một Ước Mơ’

Nhiều trường trong Khu Học Chánh Houston sẽ tham dự trong một nghi thức rung chuông để đánh dấu ngày kỷ niệm thứ 50 về Cuộc Diễn Hành ở Hoa Thịnh Đốn và bài diễn văn “I Have a Dream” của Ts. Martin Luther King, Jr. Nghi thức rung chuông chính thức của Houston sẽ xảy ra vào lúc 2g thứ Tư ở bên ngoài Tòa Thị Sảnh Houston. Thị Trưởng Annise Parker yêu cầu các trường trong Houston tham dự nghi thức kỷ niệm biến cố lớn thay đổi lịch sử Hoa Kỳ bằng cách rung chuông cùng thời gian.

Các trường muốn tham dự cũng có thể thi hành bằng cách rung chuông trong trường hoặc phóng thanh tiếng chuông trong thời gian không lâu hơn 15 giây. Một thông báo ngắn sẽ đi trước chuông reo để giải thích về sự quan trọng của việc tưởng nhớ này. Trong thông báo đó, các trường có thể bao gồm đoạn sau đây từ Tuyên Ngôn Độc Lập mà nó đã làm nền tảng cho lời kêu gọi của Ts. King cho sự bình đẳng và công lý cho toàn thể người dân Hoa Kỳ: “Chúng tôi tuân giữ những chân lý hiển nhiên này, là mọi người được tạo dựng cách bình đẳng, là họ được Tạo Hóa phú bẩm với một số Quyền bất khả nhượng, là trong những quyền đó là Sự Sống, sự Tự Do và theo đuổi Hạnh Phúc.”

Trong mọi lớp về môn Xã Hội Học, học sinh đề cập đến các vấn đề công dân tốt, các quyền dân sự và tự do, và những đóng góp của các cá nhân then chốt khi làm cho đời sống tốt hơn vì người khác.