Nỗ Lực Biến Đổi Trường HISD Khép Lại Khoảng Cách Thành Tích Toán

Các học sinh tham dự trong nỗ lực ba năm biến đổi các trường của Khu Học Chánh Houston đã đạt được sự tiến bộ học vấn tương tự như học sinh ghi danh các trường charter ở Hoa Kỳ, theo như cuộc nghiên cứu của Giáo Sư Kinh Tế của Đại Học Harvard là Roland Fryer.

Ts. Fryer đã trình bày kết quả nghiên cứu của ông vào hôm thứ Tư cho Ủy Ban Giáo Dục HISD và các đại diện của các tổ chức vô vị lợi cũng như thương mãi. Được phát động vào năm 2010-2011, chương trình Apollo 20 đã nhận được $16.8 triệu tiền tặng dữ để trang trải phí tổn. Các yếu tố chính được tìm thấy trong cuộc nghiên cứu của Ts. Fryer gồm:

 • Sự tiến bộ hàng năm về toán của các học sinh trường tiểu học Apollo 20 thì đã đủ để đóng lại khoảng cách thành tích trong vòng ba năm. Với học sinh Apollo 20 trong các trường trung học, sự tiến bộ hàng năm về toán thì đã đủ để bớt đi một nửa khoảng cách thành tích trong vòng ba năm.
 • Những tiến bộ về toán còn cao hơn giữa các học sinh Apollo 20 trong các lớp – bốn, sáu, và chín – được dậy kèm toán hàng ngày.
 • Ảnh hưởng về điểm đọc sách của học sinh Apollo 20 thì không đáng kể, nhưng tích cực.
 • Trong khi học sinh từ mọi nhóm sắc tộc đều được lợi khi theo học các trường Apollo 20, học sinh nói tiếng Mễ và các gia đình nghèo có những tiến bộ mạnh nhất.
 • Kết quả đầu tư cho những học sinh trong các trường Apollo 20 thì mạnh hơn các phương pháp biến đổi phổ thông khác, kể cả việc giảm bớt sĩ số học sinh trong lớp, trả tiền thưởng cho giáo chức để dậy các trường kém, và các chương trình ấu nhi.

“Đây là một sự đầu tư trong tương lai mà sẽ có kết quả sau này,” Ts. Fryer nói.

Tổng Giám Đốc HISD Terry Grier đã mời Ts. Fryer hợp tác trong chương trình Apollo 20 sau khi được Cơ Quan Giáo Dục Texas thông báo rằng một vài trường có quá khứ kém bị nguy cơ chế tài trầm trọng, kể cả đóng cửa. Ts. Grier và Ts. Fryer đã đề ra chương trình này để đưa vào năm chiến thuật chính trong từng trường có tham dự và đã được thấy kết quả trong các trường charter giỏi nhất nước. Các trường tham dự gồm bốn trường trung học II cấp, năm trường trung học I cấp, và 11 trường tiểu học. Năm yếu tố chính của Apollo 20 gồm:

  • Gia tăng thời gian giảng dậy
   • Ngày học kéo dài thêm một giờ tại tất cả các trường trung học Apollo 20.
   • Niên học kéo dài thêm 10 ngày tại các trường trung học Apollo 20 (các năm thứ nhất và hai mà thôi).
   • Điều này đưa đến kết quả là sự gia tăng thời gian học 21 phần trăm hơn trước, và gần với thời lượng của các trường charter hàng đầu ở Nữu Ước.
  • Phương cách tiếp cận nghiêm nhặt hơn để xây đắp vốn nhân sự về giáo chức và ban quản trị
   • Mười chín trong 20 hiệu trưởng được thay thế và ban giảng huấn được đại tu bổ.
  • Dậy kèm rất nhiều
   • Tất cả các học sinh lớp bốn, sáu, và chín đều được dậy kèm toán.
   • Các bài học thêm về đọc sách và toán được cung cấp cho học sinh ở các lớp khác mà trước đây có trình độ kém dưới cấp lớp.
  • Thường xuyên sử dụng dữ kiện để biết cách giảng dậy
   • Các trưởng thẩm định kết quả mỗi ba đến bốn tuần.
   • Các trường được biết những thẩm định đáng kể, dùng với sự trợ giúp để  phân tích và trình bày kết quả học sinh về các thẩm định này.
  • Nền giáo hóa nhiều kỳ vọng
   • Những kỳ vọng rõ ràng được đặt ra cho giới lãnh đạo học đường.
   • Các trường được cung cấp cho một quy tắc bó buộc về trường và lớp.
   • Những cam kết giữa trường-phụ huynh-học sinh được thực hiện.
   • Các mục tiêu rõ rệt cho học sinh được đặt ra cho từng trường, và các hiệu trưởng chịu trách nhiệm và được thưởng tài chánh.

HISD đã áp dụng những bài học có được từ chương trình Apollo 20 để có lợi cho thêm nhiều học sinh trên toàn học khu.

Vào tháng Sáu, Ủy Ban Giáo Dục HISD đã đưa thêm $16 triệu vào quỹ hoạt động tổng quát để tài trợ các trường có trong chương trình và cho thêm sáu trường nữa được nhận tài trợ để có thêm thời giờ cho một ngày học, dậy kèm, sử dụng dữ kiện để hướng dẫn cách dậy, đặt những giáo chức và hiệu trưởng giỏi vào các trường này, và hỗ trợ nền giáo hóa không bào chữa. Ngân khoản này còn gồm $350 cho một học sinh trong 126 trường đang gặp khó khăn về đọc sách và toán. Ngân khoản này – $14 triệu – được chi tiêu cho các giảng viên dậy kèm học sinh về toán và đọc sách.

Tuy học sinh Apollo 20 cho thấy thành tích hiển nhiên, Ts. Fryer nhấn mạnh rằng chương trình này vẫn có thể cải tiến.

Ông nói, “Quý vị phải luôn thử nhiều điều khác nhau. Chúng ta chưa đạt được hết tất cả.”