Trường Reagan và Hogg Mừng Được Tình Trạng IB Mới

Tuần này các trường trung học Reagan và Hogg chính thức ăn mừng tình trạng mới là “International Baccalaureate (IB) World School”, các trường sau cùng của HISD được chính thức cho phép. Sau khi được phép vào ngày 5 tháng Bẩy, các trường này có thể bắt đầu cung cấp chương trình IB nghiêm nhặt khi niên khoá mới bắt đầu, thiết lập khuôn khổ dưỡng dục IB liên tục trong lịch sử Houston Heights. Học sinh bắt đầu chương trình sơ cấp (PYP) IB tại trường Tiểu Học Harvard và tiến sang chương trình trung học trung cấp (MYP) tại trường Hogg và Reagan.

Trường Reagan ăn mừng với nghi thức bổ nhiệm vào ngày 13 tháng Mười Một gồm phần chào cờ của ROTC, ban nhạc, ban Reagan Redcoats, và các tổ chức cũng như câu lạc bộ chung trong trường. Hiệu trưởng trường Lamar là James McSwain đã tham dự nghi thức này.

<!–<!–
20131113_Reagan IB Induction – Images by Houston Independent School District

Trường Hogg mừng tình trạng IB mới với đêm “Heights STEM” từ 6g30 đến 7g45 tối ngày 14 tháng Mười Một. Học sinh lớp 3 – 5 của các trường Harvard và Travis được mời tham dự để biết thêm về IB và chương trình STEM của trường Hogg, cũng như gặp gỡ ban giảng huấn của Hoggs và Reagan.