HISD Vào Chung Kết Tài Trợ “Race to the Top”

Vào hôm thứ Ba, Khu Học Chánh Houston được chọn là một trong 31 tổ chức vào chung kết cho ngân khoản của liên bang “Race to the Top” trị giá $120 triệu trong một nhóm trên 200 ứng viên.

Vào cuối năm 2013, có đến 10 tổ chức thắng giải sẽ được công bố. Mỗi tổ chức thắng giải có thể nhận được giải thường từ $4 đến $30 triệu từ Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Bởi vì tầm vóc học khu và số học sinh phục vụ, HISD đủ điều kiện để được thưởng tối đa.

“Đây là một tin vĩ đại cho học sinh trong HISD”, TGĐ HISD là Terry Grier nói. “Chúng tôi nhất định thay đổi cuộc đời học sinh qua sự học hành cá biệt. Được chọn vào chung kết, trong một nhóm các khu học chánh nhiều sáng kiến trên toàn quốc, đây thực sự là một vinh dự. Nếu chúng ta thắng, nó sẽ đem thêm nhiều ngân khoản cần thiết cho các lớp học.”

HISD đang tìm tài trợ cho ‘Linked Learning’, một mô hình mới về giảng dậy từ tiểu học cho đến trung học mà nó bao gồm sự chuẩn bị sớm vào đại học và ngành nghề qua sự học hỏi dựa trên đồ án, mà nó dẫn đến việc khám phá cá biệt những ích lợi và năng khiếu ở trung học I cấp, và đạt đến cực điểm ở trung học II cấp với các trường học nghề.

Đơn xin đang được duyệt xét và chấm điểm bởi một ban giám khảo ba người ở ngoài, họ tìm kiếm một sự phan trộn giữa các trường thành phố, ngoại ô và thôn quê có chú trọng mạnh đến sự học hỏi cá biệt.

Các tổ chức khác vào chung kết – đại diện cho 80 học khu trong 21 tiểu bang – gồm các hệ thống lớn tỉ như Baltimore và Denver, cũng như các trường charter và một số học khu thôn quê.

Muốn biết thêm về “Race to the Top”, hãy vào trang http://www2.ed.gov/programs/racetothetop/index.html