Hỏi HISD: Quảng cáo và phân phát tài liệu trong các trường HISD

H: Tôi làm chủ một tiệm ăn trong vùng và muốn phân phát phiếu giá cho học sinh tại trường tiểu học gần đó và/hoặc quảng cáo trong tờ bản tin của trường. Tôi phải liên lạc với ai về việc này?

TL: Chính sách học khu không rõ ràng cấm các trường phân phát phiếu giá hay các tài liệu tương tự nếu nhà lãnh đạo trường cảm thấy có thể có lợi cho học sinh. Tuy nhiên, tùy theo từng hiệu trưởng quyết định nếu họ muốn. Tương tự, có bao gồm/cho phép quảng cáo trong tờ bản tin của trường hay không thì tùy sự nhận định của hiệu trưởng, do đó, quý vị phải liên lạc với họ để tìm hiểu chính sách của họ.