Nhân viên hy sinh ngày nghỉ để giúp học sinh kém

Trong khi các nhân viên đang thưởng thức món ăn, trao đổi quà, hay chỉ đi thăm bạn hữu và gia đình, một số người trong Nhóm HISD sẽ dành hầu hết thời giờ nghỉ mùa đông này tại 11 trường trên toàn thành phố.

Các trường đó, gồm Fondren Elementary, Woodson K–8, và trung học Austin, Chávez, Davis, Lee, North Forest, Reagan, Sharpstown, và Worthing, đang tiến hành các chương trình phục hồi tín chỉ trong giai đoạn hai tuần lễ để giúp học sinh nào bị trì trệ có thể theo kịp chúng bạn.

“Mục tiêu của chúng tôi là biết chắc mọi học sinh tốt nghiệp đều sẵn sàng lên đại học và chọn nghề”, Hiệu Trưởng Jorge Arredondo của trường Trung Học Austin giải thích. “Và lúc nào cũng có người trong thành phần nhân viên muốn thi hành điều này. Do đó nếu học sinh có thể quyết tâm đến học ba ngày một tuần, đây là một cơ hội phụ trội để các em kiếm được một nửa tín chỉ (mỗi tuần) mà các em không phải học lại trong sáu tuần lớp hè hay lấy cùng môn trong cả lục cá nguyệt.”

Các “khóa nhỏ” mùa đông được đề ra chính yếu để giúp các học sinh lớp 11 và 12 nào bị rớt được theo kịp chúng bạn khi ra trường.

“Thông điệp chúng tôi muốn nói là chúng tôi sẽ thi hành bất cứ gì để thấy học sinh tốt nghiệp,” Arredondo nói. “Hy vọng rằng học sinh sẽ thấy người khác thực tâm lo cho các em dường nào, và điều đó sẽ khích động các em quyết tâm đạt được mục tiêu đó.”