Tuần Lễ Biết Ơn Thầy Cô 4–10 th. Năm

Dù là thầy cô dậy cách làm toán hay chỉ cách đánh banh cho đúng, các giáo chức hy sinh cho trẻ em ở Houston trên 170 ngày hàng năm.

HISD muốn mở rộng sự cảm ơn đến trên 10,000 giáo chức đang phục vụ trong các lớp học trong Tuần Lễ Biết Ơn Thầy Cô 4-10 tháng Năm, với sự đặc biệt chú trọng vào thứ Ba, 6 tháng Năm, Ngày Biết Ơn Thầy Cô.

Muốn biết thêm thông tin về Tuần Lễ Biết Ơn Thầy Cô, kể cả hàng tá ý tưởng về cách học sinh và trường biết ơn nhà giáo dục, hãy vào trang mạng National Education Association.

Sau đây là mt s ngày mà quý v mun ghi du trong lch:

  • 2 th. Năm: Ngày “Gen TX”
  • 4 th. Năm: Ngày Nước Chanh
  • 8 th. Năm: Họp Ủy Ban Giáo Dục
  • 10 th. Năm: Diễn hành “Houston Art Car”
  • 17 th. Năm: Empty Bowls
  • 26 th. Năm: Ngày Chiến Sĩ Trận Vong (đi học)
  • 29 th. Năm: Ngày cuối của học sinh
  • 30 th. Năm – 8 th. Sáu: Các lễ ra trường
  • 2 th. Sáu – 1 th. Tám: chương trình học hè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *