Các Trường HISD Chiếm Những Chỗ trong Báo Cáo Xếp Hạng Các Trường Trung Học Tốt Nhất của tờ “U.S. News & World”

Một vài trường trung học II cấp của HISD được đề cập trong xếp hạng Các Trường Trung Học Tốt Nhất năm 2014 của tờ U.S. News & World, với một trường được vào 25 trường đứng đầu. Danh sách này xếp hạng 4,707 các trường có điểm cao trên toàn quốc và bao gồm một danh sách tổng quát toàn quốc cũng như các xếp hạng theo tiểu bang. Báo cáo của tờ U.S. News & World còn xếp hạng Best Magnet Schools (các trường magnet tốt nhất) và  Best STEM Schools (các trường STEM tốt nhất).

Trường Carnegie Vanguard High School của HISD chiếm được số 23 trong danh sách uy tín. Bốn trường được kể trong 20 trường hàng đầu của Texas là: Carnegie Vanguard High School được xếp hạng 3; DeBakey High School for Health Professions được xếp hạng 6; Eastwood Academy được xếp hạng 16, và High School for Performing and Visual Arts được xếp hạng 19. Trường Carnegie còn chiếm được một chỗ là số 9 trong danh sách Trường Magnet Tốt Nhất. Trường DeBakey đứng hạng 16 trong danh sách trường STEM Tốt Nhất.

Các trường trung học II cấp của HISD được xếp hạng bởi tờ báo này gồm:

Carnegie Vanguard (U.S. xếp hạng: 23; Texas xếp hạng: 3)

DeBakey High School for Health Professions (U.S.: 33; Texas: 6)

Eastwood Academy (U.S.: 108; Texas: 16)

The High School for the Performing and Visual Arts (U.S.: 133; Texas: 19)

Challenge Early High School (U.S.: 428; Texas: 50)

Bellaire (U.S.: 494; Texas: 54)

High School for Law Enforcement and Criminal Justice (U.S.: 508: Texas: 58)

Lamar (U.S.: 564; Texas: 65)

East Early College High School (U.S.: 644; Texas 73)

Houston Academy for International Studies (U.S.: 646; Texas 74)

Theo phương pháp của U.S. News, việc xếp hạng này cho thấy trường đã phục vụ học sinh tốt đẹp như thế nào và không chỉ có những học sinh dự định lên đại học. Toàn bộ danh sách thứ hạng có thể xem tại trang mạng www.usnews.com/highschools.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *