Mọi giáo chức sẽ được tăng lương tối thiểu $1,100 theo chương trình lương mới của HISD

Tuần qua Ủy Ban Giáo Dục HISD đã tán thành một ngân sách $1.74 tỉ mà nó bao gồm gần $30 triệu được trực tiếp đi vào số lương giáo chức. Kết quả là HISD sẽ thông qua một chương trình trả lương mới sẽ có lợi cho mọi giáo chức. Theo chương trình này, mọi giáo chức hiện thời, và những giáo chức được thuê vào ngày 1 tháng Bẩy, 2014, sẽ thấy sự gia tăng tối thiểu là $1.100.

Tuy chương trình lương mới không bao gồm những đền bù khác vì có bằng cấp cao, các giáo chức hiện thời có bằng tiến sĩ, cao học sẽ vẫn giữ nguyên lương cũ, cùng với $1,100 tăng thêm. Điều này cũng đúng với nhân viên mới có bằng cấp cao mà sẽ tham gia Nhóm HISD vào ngày 1 tháng Bẩy, 2014. Ngoài ra, HISD sẽ tôn trọng tiền lương vì có bằng tiến sĩ, cao học của các giáo chức hiện thời, hay các giáo chức mới được thuê vào ngày 1 tháng Bẩy, 2014, là những người đang theo đuổi bằng cấp cao hay và sẽ có được bằng cấp đó vào tháng Tám 2014.

Các giáo chức hiện thời có thể biết được số lương của mình cho niên khoá 2014-2015 bằng cách lấy số năm dậy học và áp dụng vào chương trình lương mới 2014-2015 ở đây.

Các giáo chức hiện thời có bằng cấp cao và muốn biết số lương 2014-2015 của mình, có thể tham khảo tài liệu này.

Sở Đền Bù của HISD sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai có thắc mắc và câu hỏi về cơ cấu mới và việc trả lương trực tiếp ảnh hưởng thế nào đến tiền lương của họ. Muốn biết thêm chi tiết, hãy email về compensationdept@houstonisd.org.