Thời đại mới cho các chương trình magnet HISD khi ủy ban tán thành tài trợ các kế hoạch để gia tăng sự bình đẳng, minh bạch

Các ủy viên HISD làm sống lại một yếu tố lịch sử của sự cải tổ bốn năm các chương trình trường magnet tuần qua, khi họ tán thành một công thức tài trợ mới mà nó sẽ gia tăng sự bình đẳng và minh bạch.

Công thức mới này sẽ thay đổi cách phân phối ngân khoảng cho 108 chương trình magnet và đặc biệt, để bảo đảm những chương trình đó đáp ứng các tiêu chuẩn của HISD và được sự hỗ trợ đáng được. Công thức này còn được đưa ra để điểu chỉnh sự bất quân bình từng tiếp diễn gần 40 năm trong HISD. Theo sự sửa đổi này, 63 phần trăm các trường magnet và đặc biệt của HISD sẽ thấy gia tăng sự hỗ trợ tài chánh, trong  khi 37 phần trăm sẽ thấy tài trợ giảm bớt.

Công thức mới sẽ được thực hiện trong một giai đoạn ba năm.

HISD từng thu thập thông tin này để giải thích cho công thức tài trợ mới, và để cho thấy quá trình lịch sử cho những nỗ lực cải tổ các chương trình magnet của học khu từ 2010.