“New Teacher Academy” đem cho người mới trong học khu cái nhìn đầu tiên vào văn hóa, những mong đợi của HISD

Dù họ mới với các lớp hay với HISD, gần 1,000 nhà giáo dục hăng say đã tụ tập tại trung tâm “Kingdom Builders Center” vào hôm 28 tháng Bẩy để bắt đầu khóa huấn luyện tân giáo chức cho niên khoá sắp tới.

Khóa hội thảo dài một tuần lễ này được tổ chức vào mỗi mùa hè để những người mới được tuyển mộ của học khu khởi sự sớm cho ngày đầu tiên ở trường – và năm nay, trọng tâm là về việc sử dụng những tài năng và quá khứ đặc biệt của một người để tạo nên những tương giao đích thực với học sinh.

“Lớp học là nơi những tương giao cộng với nội dung thành ra người thay đổi trò chơi,” Phụ Tá TGĐ về Phát Triển Chuyên Nghiệp là Lance Menster nói. “Quý vị đang khởi sự một hành trình vô cùng lớn lao, và quý vị đã chọn một chỗ tuyệt hảo để thi hành điều đó.”

“Học sinh phải tin rằng quý vị lưu tâm đến các em,” diễn giả chính là Ts. Pedro Noguera nói thêm, ông là giáo sư về giáo dục tại Đại Học Nữu Ước. “Các em sẽ chấp nhận quý vị nếu quý vị chân thành và ngay thẳng, nhưng chúng sẽ tẩy chay quý vị nếu quý vị giả dối. Vậy những gì quý vị đem vào công việc này là những gì thuộc về quý vị. Có thể đó là tài khôi hài, và có thể đem đến sự nhẹ nhàng cho các bài học. Bất kể đó là gì, nếu quý vị có thể tìm thấy nó, nó có thể đưa quý vị đến một nghề nghiệp giúp quý vị tồn tại và ngày càng tốt hơn.”

Jasmine Creeks, một giáo chức về toán lớp một, bà sẽ làm việc với các học sinh lớp năm tại trường Tiểu Học Jefferson vào mùa thu này, nêu ra quá khứ của bà trong ngành sức khỏe tâm thần là một động lực đưa bà đến giáo dục. Bà trải qua chương trình “Alternative Certification Program” của HISD với hy vọng gặp gỡ các học sinh trước khi các em phải đi vào hệ thống ấy. Bà giải thích, “Tôi là một cán sự xã hội với MHMRA, làm việc với các thanh niên nhiều nguy hiểm. Hầu hết các trường hợp đều trong thời gian tạm tha.”

Vivian Williams, một giáo chức năm đầu sẽ làm việc với các học sinh lớp một tại trường Woodson K-8 vào mùa thu này, nói rằng bà sẽ đem sự đam mê giáo dục vào ngành nghề. “Tôi luôn nghĩ trong đầu là tôi muốn trở nên một giáo chức,” cựu học sinh trường Trung Học Austin này nói. “Ngay từ khi ở lớp bốn, tôi đã biết điều này, và tôi thấy điều đó rõ ràng hơn sau bốn năm trong chương trình magnet về nghề dậy học.” “Giáo chức là người quan trọng nhất trong hệ thống học đường,”

Ts. Noguera nói. “Công việc của quý vị là tìm ra những cách để học sinh muốn học hỏi; làm cho các bài học hấp dẫn đến ngay cả một học sinh sợ học phải bắt đầu thay đổi. Khi quý vị hấp dẫn học sinh đến độ các em hăng hái học hành, đó là khi quý vị biết mình có hiệu quả. Dậy học giỏi thì giống như nấu ăn giỏi; nó làm cho quý vị muốn thêm nữa.”

<!–<!–
New Teacher Academy 2014 – Images by Houston Independent School District