Các cuộc họp cộng đồng để cho biết các ý niệm và kế hoạch cho các trường trong bông phiếu 2012

Khu Học Chánh Houston đang tổ chức một chuỗi buổi họp cộng đồng cho năm trường để thảo luận về sự tiến bộ trong chương trình bông phiếu 2012, mà nó sẽ tân trang hay xây lại 40 trường để thành các cơ sở của thế kỷ 21.

Các cuộc họp sẽ tổ chức trong tháng Mười cho các trường được chọn trong hai nhóm trường đầu tiên dự định sẽ xây cất. Mục tiêu là để trình bày công việc đã làm cho tới nay trong tiến trình thiết kế và để chia sẻ các đồ án địa điểm, bản vẽ mặt tiền và, trong hầu hết các trường, các thiết kế sau cùng và chương trình xây cất.

Khu học chánh đã hứa tổ chức tối thiểu ba cuộc họp cộng đồng cho từng trường trong các giai đoạn khác nhau của chương trình xây cất: hoạch định, thiết kế và xây cất.

Với hầu hết các trường, các cuộc họp ghi dấu việc quy tụ cộng đồng lần thứ ba trong một tiến trình được đề ra để khích lệ sự hợp tác và tham dự. Các cuộc họp cộng đồng vòng đầu đã được tổ chức vào tháng Mười và Mười Một năm qua để thu thập ý kiến về các thiết kế và ý niệm tiên khởi. Vòng thứ hai được tổ chức vào tháng Hai, Ba và Tư để đúc kết các thiết kế. Bây giờ, các cuộc họp lần thứ ba để giúp mở đầu giai đoạn xây cất của chương trình.

Một trường – Energy Institute High School – sẽ tổ chức buổi họp cộng đồng đầu tiên. Đồ án $37 triệu đó không được tài trợ bởi chương trình bông phiếu, nhưng từ các nguồn khác, kể cả tư nhân tặng.

Ý kiến từ các cuộc họp cộng đồng được dùng để dẫn dắt công việc của các nhóm giáo chức, nhân viên, ban quản trị, học sinh và phần tử cộng đồng, được gọi là Nhóm Cố Vấn Đồ Án. Mọi đồ án phải qua sự duyệt xét tài chánh sau cùng trước khi xây cất để bảo đảm trong vòng ngân sách được cử tri tán thành.

Mọi cuộc họp sẽ từ 6g30 đến 7g30 tối. Xem thời khóa biểu bên dưới:

Thứ Ba, 14 th. Mười High School for the Performing and Visual Arts
4001 Stanford
Thứ Năm, 16 th. Mười Condit Elementary School
7000 South Third, Bellaire
Thứ Hai, 20 th. Mười Lee High School
6529 Beverly Hill St.
Thứ Ba, 21 th. Mười Energy Institute High School
1808 Sampson
Thứ Ba, 28 th. Mười DeBakey High School
3100 Shenandoah