Quản lý mới của “Energy & Sustainability” có đồ án tiết kiệm năng lượng lớn cho HISD

Trong tuần này, mục “I Am HISD”, để đề cập đến các học sinh, cựu học sinh, nhân viên, và các phần tử khác của HISD, chúng tôi nói chuyện với người quản lý mới của Energy & Sustainability là Kellie Williams về kinh nghiệm của bà khi ở học khu Fort Bend ảnh hưởng đến các quyết định ở đây, là nỗ lực có thể duy trì trong khu học chánh này, và điều gì ở chân trời cho HISD về các khởi xướng “lục hóa”.

Bà tham gia HISD vào thắng Năm làm quản lý mới cho  “Energy & Sustainability. Hướng đi của bà là gì cho sở đó trong những năm sắp tới?

Tôi muốn nhìn thấy HISD trở nên một tập thể dẫn đầu trong cách quản lý môi trường, tham dự trong vào khởi xướng về năng lượng, và được nổi tiếng toàn quốc vì thành tích ngoại hạng.

Chúng tôi cũng sẽ khởi sự một kế hoạch chính về năng lượng, và đưa một số nhà cố vấn và kỹ sư để nhận biết và giải quyết những khiếm khuyết khởi sự từ năm nay với một cách tiếp cận thực sự táo bạo. Trước hết họ sẽ thu thập dữ kiện, tỉ như cách sử dụng tiện ích và tỉ lệ số cửa sổ và tường, sau đó thu thập thông tin về loại cơ sở, tỉ như mức độ ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm. Mục tiêu là để hoàn tất việc điều tra toàn bộ và nhận biết những cơ hội tiết kiệm.

Cho đến tháng Bẩy 2013, HISD có 17 trường được xác nhận LEED và trên 13 trường nữa đang chờ chứng nhận này. Con số đó có thay đổi không, và các mục tiêu ngắn và dài hạn của học khu là gì trong lãnh vực đó?

Mục tiêu của tôi là để nhận ra sự cải tiến năng lượng của mỗi trường. Hiện thời, các cơ sở loại LEED chỉ bởi chương trình bông phiếu của HISD, nhưng nằm trong kế hoạch chính về năng lượng, chúng tôi sẽ tìm kiếm chứng nhận LEED hoặc Energy Star cho các cơ sở hiện thời; và nếu một cơ sở không hội đủ điều kiện cho cả hai điều này, tối thiểu chúng tôi sẽ nhận biết để cải tiến nói chung.

Sở Chuyên Chờ HISD được nhận biết nhiều lần vì tính cách lâu dài, tỉ như những nỗ lực giảm bớt chất thải khi đổi sang các xe buýt dùng nhiên liệu dầu cặn sinh vật hay khí đốt, và thi hành chính sách không nổ máy khi dừng xe lâu. Có những nỗ lực nào khác đang tiến hành trong học khu mà người ta có thể không biết đến?

Chúng tôi sẽ khởi sự một chương trình mới rất phấn khởi về năng lượng vào 1 tháng Mười, trong đó các trường ganh đua nhau giảm bớt sự tiêu thụ năng lượng. Chúng tôi hợp tác với chương trình Eco-Schools của National Wildlife Federation, và các trường có thể kiếm được đến $1,300 tiền thưởng vào cuối chương trình, là 1 tháng Ba.

Chúng tôi còn nói về mua điện loại tiết kiệm qua “Request for Proposals” (RFP), thay các đèn loại LED trong các lớp và vô số cải thiện về tư bản. Đặc biệt trong những trường hợp có điều gì đó cần được cập nhật, chúng tôi sẽ dùng những thay thế có hiệu năng cao, và phần thưởng là, chúng tôi được thưởng từ CenterPoint khi làm điều đó.

Trong chức vụ sau cùng của bà ở Fort Bend ISD, bà là quản lý năng lượng và HVAC. Kinh nghiệm đó sẽ giúp bà thế nào trong vai trò mới ở đây?

Ở Fort Bend, chúng tôi được nhận biết bởi cơ quan Bảo Vệ Môi Sinh (Environmental Protection Agency) vì giảm bớt 20 phần trăm hay hơn năng lượng dùng tại ba trường chỉ trong một năm khi sử dụng các phương cách ít hay không tốn phí, và là một học khu, chúng tôi đi từ một học khu bết nhất vùng Houston sang học khu tốt nhất.

Tôi được đưa đến đây để thi hành cùng loại chiến thuật trong HISD, nhưng ở đây, tôi cảm thấy chúng ta được trang bị tốt hơn để có ảnh hưởng lớn hơn. Chúng ta từng có một nhóm kỹ sư, cố vấn vững mạnh, và những người lưu tâm để giải quyết những khiếm khuyết trong học khu này. Tôi thấy phấn khởi.

Chiều hướng nào bà nhận thấy sau này mà bà muốn đưa vào HISD?

Tôi muốn gia tăng ý thức rằng mỗi học sinh và nhân viên có góp phần trong tổng số sử dụng. Tôi hình dung ra các quán tại mỗi trường, nó cho thấy sự tiêu thụ năng lượng thực sự, điều đó biến thành điều gì có ý nghĩa, giống như bao nhiêu cây chúng ta tiết kiệm được.

Khi quý vị nghe nói, “Ô, cái đó tiết kiệm một kílô điện,” không ai thực sự biết điều đó có nghĩa gì. Tôi muốn người ta có điều này ngay trong tầm tay, do đó, họ có thể thấy những gì trường đang làm và những gì họ tiêu thụ. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải minh bạch với cộng đồng. Nó là trách nhiệm của chúng ta, và tôi muốn thông tin đó lúc nào cũng sẵn sàng.

Tôi biết bà mới chỉ một vài tháng, bà còn chân ướt chân ráo, nhưng nếu bà muốn nói một điều với những ai lưu tâm về năng lượng của HISD và chương trình bảo trì ngay bây giờ, đó sẽ là điều gì?

Đây chỉ là khởi đầu. Chúng tôi sẽ khởi sự một số khởi xướng rất lớn để khích lệ học sinh và nhân viên tham dự. Đó là một cơ hội hiiếm có mà mọi người có thể trở nên một người lãnh đạo trong việc quản lý môi trường. Chúng tôi sẽ thêm sức cho họ để thách đố nhau hãy giảm bớt sự tiêu thụ năng lượng của HISD. Đó là một biến chuyển lớn về văn hóa mà chúng tôi đang bắt tay.