Liên tục khích lệ, hỗ trợ dẫn đến sự thành công cho những học sinh HISD bệnh tự kỷ

Phụ huynh ca ngợi học khu vì chuẩn bị học sinh cho đời sống thực tế

Tuần này đánh dấu sự chấm dứt Tháng Ý Thức Bệnh Tự Kỷ, do đó chúng tôi hỏi một số phụ huynh có học sinh bệnh tự kỷ về kinh nghiệm của họ với HISD, để tìm hiểu xem họ cảm thấy điều gì đã góp phần nhiều nhất cho sự thành công của học sinh.

Kristi Anders, phụ huynh của một em 12 tuổi đang chấm dứt năm cuối ở trường tiểu học, nói rằng con trai của bà đã phát triển tại hai trường khác nhau vì những môi trường kiêm gồm được thiết lập bởi thành phần nhân viên có lưu tâm.

“Các giáo chức của Noah và hiệu trưởng tại trường Garden Oaks Montessori rất đón nhận và hỗ trợ cháu,” bà nói. “Cháu phải biết về những giới hạn của nó và tìm hiểu những gì hữu dụng cho nó và những gì không, nhưng chúng tôi mua cho cháu ống nghe giảm tiếng ồn và nó biết cách nói với người ta khi họ ở trong không gian cá biệt của nó. Giáo chức cũng sai cháu làm một vài việc hay lấy nước uống khi họ thấy cháu chán nản. Ở lớp ba, các bạn của Noah bầu cháu làm trưởng lớp.”

Khi Noah sang trường Tiểu Học Harvard năm qua, sự khuyến khích của thầy Joshua Williams đã giúp cháu phát triển hơn nữa. “Thầy Williams đã thiết lập một chỗ an toàn cho học sinh của ông để trở nên cá biệt và chấp nhận những tương đồng và khác biệt của chúng,” Anders nói. “Chỉ trong năm nay thôi, Noah được trao cho việc công tố viên của lớp và phụ giáo. Cháu cũng được trao cho một vài lần trình bày miệng, và hoạch định, điều khiển, và tổ chức trình diễn tài năng lớp.”

Ở cấp trung học, chúng tôi nói chuyện với Janeen Crayton, một phụ huynh của học sinh 20 tuổi đã tốt nghiệp từ trường Trung Học Worthing năm2014. Bà khen ngợi HISD vì chương trình chuyển tiếp, một sự hợp tác với Đại Học Cộng Đồng Houston để dậy các học sinh có nhu cầu đặc biệt một số khả năng thực tế mà các em có thể sử dụng để kiếm việc làm có ý nghĩa, tỉ như nghệ thuật phỏng vấn, cách điền đơn xin việc, và các đức tính của một nhân viên giỏi.

“Leon có được sự tự tin rất nhiều qua kinh nghiệm của nó trong HISD,” Crayton nói. “Bây giờ cháu tự lập hơn và cho thấy rõ ràng là cháu đang chuyển đổi thành người lớn. Cháu mới bắt đầu làm việc tại Houston Zoo vào tháng Ba và tuyệt đối cháu rất mong đợi đi làm.”