Ai là thầy cô anh dũng của quý vị?

Hãy chia sẻ hình ảnh, phim, và thông tin trên truyền thông xã hội

Trong khi họ có thể không đội nón, các giáo chức HISD thực sự là những siêu nhân thực tế. Là một phần của tuần lễ Biết Ơn Thầy Cô Toàn Quốc (National Teacher Appreciation Week) 2-6 tháng Năm, HISD yêu cầu học sinh, phụ huynh, và nhân viên cảm ơn một giáo chức anh dũng trong đời mình và chia sẻ điều đó trong truyền thông xã hội.

Hãy chụp hình với giáo chức ưa thích của mình (quá khứ hay hiện tại) hay chụp hình con em với giáo chức nó ưa thích và đăng trên truyền thông xã hội qua hashtags #HISDHero và #ThankATeacher. Nếu giáo chức ưa thích của quý vị không gần bên, hãy tự chụp hình với mẩu giấy có hàng chữ cảm ơn thầy cô, người đã tạo sự khác biệt trong đời quý vị.

Hoặc tốt hơn nữa, hãy làm ngạc nhiên một giáo chức HISD bằng cách dùng máy hình trong điện thoại chụp hình và nói với họ tại sao họ là giáo chức anh dũng của quý vị. Hãy xem phim video dưới đây và xem các học sinh trường Trung Học Westbury đã bất ngờ cảm ơn các giáo chức và hiệu trưởng

EMBED VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=qpsGEGSncXE.

HISD sẽ chia sẻ những đóng góp này trong các trang truyền thông xã hội của học khu, do đó hãy nhớ theo dõi chúng tôi trong Twitter @HoustonISD và hãy “like” chúng tôi trong Facebook.com/HoustonISD.