Bầu cử ủy viên giáo dục thu hút được bốn ứng viên

Các ứng viên tranh cử để đại diện Học Khu VII trong thời hạn vĩnh viễn

Bốn ứng viên đã nộp đơn cho một chức vụ trong lá phiếu bầu tử đặc biệt ngày 8 tháng Mười Một là Ủy Viên Giáo Dục Học Khu VII của HISD trong một thời hạn vĩnh viễn.

Các đơn tranh cửa chức vụ Ủy Viên Giáo Dục Học Khu VII được điền bởi những người sau (theo mẫu tự)

  • Victoria Bryant
  • John Luman
  • Danielle D. Paulus
  • Anne K. Sung

Cuộc bầu cử đặc biệt được kêu gọi sau khi Ủy Viên Học Khu VII đương nhiệm là Harvin Moore tuyên bố từ chức sau 13 năm phục vụ. Nhiệm kỳ của ông Moore kéo dài cho đến hết 2017, và ông sẽ tiếp tục phục vụ trong ủy ban này cho đến khi chọn được người kế nhiệm. Việc bỏ phiếu sớm bắt đầu ngày 24 tháng Mười.