TEA sửa đổi những nhãn hiệu thành tích STAAR

Cơ quan TEA đã sửa lại cách xếp hạng thành tích học sinh trên những bài thi STAAR trong các lớp từ 3 đến 12, và các thứ hạng mới sẽ được dùng cho những học sinh lấy bài thi STAAR vào mùa xuân này (2017). Trước đây, kết quả học hành của học sinh được xếp hạng là Advanced (có tiến bộ), Satisfactory (trung bình), hay Unsatisfactory (dưới trung bình). Các thứ hạng mới như sau:

  • “Masters Grade Level” (thành thạo): Cấp bậc này trước đây được gọi là Advanced (có tiến bộ). Cơ quan TEA mong đợi học sinh ở cấp bậc “Masters Grade Level” được thành công trong lớp kế tiếp hay các môn mà không cần sự can thiệp về học vấn. Những học sinh nào trong loại này thì có khả năng suy nghĩ chín chắn và áp dụng kiến thức cũng như khả năng thẩm định vào nhiều phạm vi khác nhau, quen thuộc cũng như không quen thuộc.
  • “Meets Grade Level” (đúng cấp lớp): Những học sinh ở trình độ này có nhiều phần trăm thành công trong lớp kế tiếp nhưng vẫn cần một số sự can thiệp ngắn hạn, có môn học rõ rệt. Học sinh trong loại này thường có khả năng suy nghĩ chín chắn và áp dụng kiến thức cũng như khả năng thẩm định vào các phạm vi quen thuộc.
  • “Approaches Grade Level” (gần đúng cấp lớp): Cấp bậc này trước đây gọi là Satisfactory (trung bình). Những học sinh ở cấp bậc này thì đạt được những điều kiện thẩm định cho mục đích lên lớp và tốt nghiệp theo “Student Success Initiative”, và được coi là đã đạt được tối thiểu một tiêu chuẩn đậu. Một học sinh đạt được cấp bậc “Approaches Grade Level” thì có thể thành công trong lớp kế tiếp hay môn học với sự can thiệp vào môn học rõ rệt. Học sinh trong loại này thường có khả năng áp dụng kiến thức cũng như khả năng thẩm định vào các phạm vi quen thuộc.
  • “Does Not Meet Grade Level” (không đúng cấp lớp): Loại thành tích này áp dụng cho những học sinh có điểm dưới cấp bậc “Approaches Grade Level”. Học sinh ở cấp bậc này đã không thi đậu, vì thành tích ở cấp bậc này cho thấy một học sinh không thể thành công trong lớp hay môn học kế tiếp nếu không có sự can thiệp hiển nhiên, liên tục về học vấn. Học sinh trong loại này không chứng tỏ được sự hiểu biết đầy đủ về kiến thức và khả năng được thẩm định.

Muốn biết thêm thông tin, kể cả thông báo của cơ quan TEA, bảng trả lời những câu hỏi, số điểm bài thi tương ứng với bốn thứ hạng này, và một tóm lược những nhận xét của công chúng về những thay đổi và câu trả lời của TEA, hãy vào trang www.HoustonISD/STAAR, và nhấn vào “Changes to STAAR Performance Labels”.