Các Tân Hiệu Trưởng

Maria Nevarez-Solis được chọn làm tân hiệu trưởng trung tâm “Farias Early Childhood Center”

Maria Nevarez-Solis được chọn làm tân hiệu trưởng của “Farias Early Childhood Center”. Bà Nevarez-Solis từng là một nhà giáo dục trong 29 năm, phục vụ trong nhiều vai trò, từ bán giáo chức đến giám đốc chương trình. Bà bắt đầu sự nghiệp trong HISD là một giáo chức tại trường Tiểu Học Tijerina và là một điều hợp viên giảng dậy trong Vùng Đông trước khi là một chuyên gia giảng dậy tại trung tâm Farias ECC từ 2005 cho đến 2013. Kể từ đó, bà làm việc cho Học Khu Spring là một quản lý huấn luyện, chuyên gia học trình, và giám đốc các chương trình ấu nhi “Early Childhood Programs”. Bà Nevarez-Solis có bằng cử nhân về giáo dục song ngữ cấp tiểu học từ Findlay College ở Ohio và bằng cao học về lãnh đạo giáo dục từ đại học University of St. Thomas.

 

Tabitha Dudley được chọn làm tân hiệu trưởng trường Fondren Elementary

(Dave Einsel)Tabitha Dudley được bổ nhiệm làm tân hiệu trưởng của trường Tiểu Học Fondren. Bà Dudley từng là một nhà giáo dục trong 10 năm, phục vụ trong nhiều vai trò từ giáo chức đến hiệu phó. Bà bắt đầu sự nghiệp là một giáo chức lớp bốn tại Dunbar Intermediate ở Texarkana và phục vụ trong HISD là một giáo chức và chuyên gia phát triển giáo chức. Từ 2015, bà là hiệu phó tại trường Tiểu Học Franklin. Bà Dudley có bằng cử nhân từ đại học University of Arkansas và bằng cao học về giáo dục từ đại học University of Texas at Austin.

 

Melba Heredia Johnson được chọn làm tân hiệu trưởng trường Sherman Elementary

Melba Heredia Johnson được chọn làm tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Sherman. Bà Heredia Johnson từng phục vụ HISD trong 17 năm là một giáo chức song ngữ và chuyên gia phát triển trong trung tâm giáo dục ấu nhi. Từ 2013, bà làm việc tại Sherman như một hiệu phó, chuyên gia giáo chức, và chuyên gia phát triển giáo chức. Ngoài ra, bà Heredia Johnson có 30 năm kinh nghiệm là một vũ viên flamenco và dân vũ với dàn nhạc Houston Symphony và Houston Grand Opera. Bà có bằng cử nhân về giáo dục từ đại học Houston Baptist University và bằng cao học về học trình và lãnh đạo giáo dục từ đại học University of St. Thomas.

 

Jane Ocanas được chọn làm tân hiệu trưởng trường Marshall Elementary

Jane Ocanas được chọn làm tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Marshall sau khi làm hiệu trưởng trường Tiểu Học Grissom trong bốn năm. Dưới sự lãnh đạo của bà, trường Grissom trở nên một trường “Đạt Tiêu Chuẩn”, kiếm được tối thiểu một vinh dự hàng năm. Bà Ocanas khởi đầu sự nghiệp trong giáo dục là một giáo chức song ngữ với HISD vào năm 2004 và còn là một điều hợp viên giảng dậy và hiệu phó. Bà sinh trưởng ở Houston và tốt nghiệp trường Trung Học Sam Houston, bà Ocanas có bằng cử nhân về thương mãi từ đại học University of Houston-Downtown và bằng cao học về lãnh đạo giáo dục từ đại học Lamar University.

 

Jason Davila được chọn làm tân hiệu trưởng trường Pugh Elementary

Jason Davila được chọn làm tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Pugh. Bà Davila ở trong HISD từ 2014, gần đây nhất là hiệu phó tại trường McReynolds Middle School. Bà Davila đã là một giáo chức tiểu học của Học Khu Fort Bend và hệ thống charter trước khi hoàn tất một năm thực tập hiệu trưởng tại Texas Serenity Academy. Bà Davila có bằng cử nhân về quản trị từ đại học University of Houston và bằng cao học về quản trị giáo dục từ đại học Lamar University. Bà Davila vừa mới xong khóa huấn luyện Principal Candidate Development Opportunity của HISD.