Học sinh HISD có tiến bộ trong điểm thi toán, khoa học, luận văn

Bảy mươi sáu phần trăm học sinh lớp năm của Khu Học Chánh Houston đã đậu được bài thi toán “State of Texas Assessments of Academic Readiness” năm 2017— một gia tăng sáu chấm so với năm trước và hơi tiến bộ hơn số trung bình tiểu bang.

Các học sinh lớp ba cũng gia tăng bốn chấm về bài thi toán tiểu bang, đưa điểm trung bình lên 71 phần trăm, là một sự gia tăng bốn chấm so với năm trước và cũng hơi tiến bộ hơn tiểu bang.

Tỉ lệ đậu bài thi toán cho mọi học sinh từ lớp ba đến tám đã gia tăng ba phần trăm chấm, với hầu hết mọi lớp đều thấy sự gia tăng. Chỉ có lớp sáu không thay đổi.

Học khu này hơn chiều hướng của tiểu bang trong một vài lãnh vực với những tiến bộ cao hơn số trung bình tiểu bang về các bài thi khoa học lớp năm và tám, bài thi xã hội học lớp tám, và thi luận văn lớp bốn và lớp bẩy.

Về phần khoa học của bài thi tiểu bang, học khu thấy có sự gia tăng hai chấm trong số điểm, trong khi điểm tiểu bang không thay đổi. Kết quả của học khu về bài thi xã hội học và luận văn không thay đổi, dù rằng chiều hướng đi xuống ở cấp tiểu bang.

Điểm đọc sách không thay đổi, theo khuynh hướng chung của tiểu bang.

“Trong khi chúng ta nổi hơn bởi những tiến bộ về toán, chúng ta sẽ gia tăng nỗ lực về đọc và viết ở cấp tiểu và trung học,” ông TGĐ Richard Carranza nói. “Chúng ta sẽ nhìn đến cách thực hành tốt nhất mà có thể thực hiện và cung cấp sự huấn luyện và dìu dắt liên tục cho các giáo chức để bảo đảm mọi học sinh đọc đúng hay cao hơn cấp lớp và không em nào bị tụt hậu.”

Các kết quả từ Cơ Quan Giáo Dục Texas đã đổi lại cách đặt tên thành thích học sinh về các bài thi từ lớp ba đến lớp 12. Các tên mới là “Masters Lớp Level” (thành thạo), “Meets Lớp Level” (đúng cấp lớp), “Approaches Lớp Level” (gần đúng), và “Does Not Meet Lớp Level” (chưa đạt). Trước đây, thành tích học sinh được xếp hạng là Advanced (tiến bộ), Satisfactory (trung bình) hay Unsatisfactory (dưới trung bình).

Số phần trăm học sinh có điểm đúng mức hay cao hơn ở hai cấp “Meets” và “Masters Lớp Level Standards” — hai cấp cao nhất — khi nhìn đến các kết quả bài thi STAAR tiếng Anh và Tây Ban Nha cộng lại, đã gia tăng trong các môn đọc sách, toán, khoa học, và xã hội học từ 2016 đến 2017.

Các kết quả của cùng nhóm này cho thấy khoảng cách thành tích giữa một vài nhóm thiểu số sắc tộc – nhất là học sinh da trắng và Á Châu so với học sinh Phi Châu và Mễ – có một chút hẹp hơn so với năm trước về môn toán và khoa học, nhưng hầu như không thay đổi về môn đọc và viết và gia tăng đôi chút về xã hội học.

Số phần trăm học sinh bất lợi về kinh tế đạt được tiêu chuẩn của tiểu bang từ lớp ba đến tám đã gia tăng về môn toán và khoa học, nhưng giảm đi về môn đọc và viết và không thay đổi về môn xã hội học. Số phần trăm học sinh đạt được các mức độ “Meets” hay “Masters Lớp Level” đã gia tăng trong toàn thể các môn đọc sách, toán, khoa học, và xã hội học.

Ngoài ra, có thêm số học sinh học Anh Văn từ lớp ba đến tám đã đậu được môn toán, luận văn, khoa học, và xã hội học so với năm trước, và điểm đọc sách thì không thay đổi.

Khu học chánh tiếp tục chú trọng đến việc thi hành và mở rộng “Literacy by 3”, một khởi xướng nhắm đến việc sử dụng các thư viện trong lớp, cách phát âm và từ vựng, và tập đọc có hướng dẫn cũng như tự lập cho mọi học sinh để có thể đọc đúng cấp lớp hay cao hơn khi đến lớp ba.

“Literacy in Middle” — khởi xướng cho cấp trung học — chú trọng đến cách đọc sách lớn tiếng và tự đọc, cũng như luận văn, và giảng dậy nhóm nhỏ cho mọi môn chính. Nó còn cung cấp cho các trường trung học I cấp các tài liệu và thư viện ngay trong lớp.

Trong niên khoá 2017-2018, khởi xướng này sẽ được nới rộng cho mọi trường trung học II cấp với việc phát động “Literacy Empowered”, một sự tiếp nối các chương trình trước đây. Việc huấn luyện sẽ tiếp tục trong suốt mùa hè, và mọi trường trung học II cấp sẽ nhận được sách và thư viện điện toán ngay trong lớp là một phần của chương trình trị giá $2 triệu đôla.

Ở cấp trung học II, khu học chánh thấy có gia tăng năm chấm trong các học sinh đậu được bài thi

“2017 Algebra I STAAR End-of-Course” (cuối môn đại số I), theo chiều hướng của tiểu bang. Số điểm về môn Sử Hoa Kỳ thì không thay đổi, trong khi điểm Sinh Học tụt xuống một chấm, cả hai đều phản ảnh các kết quả của tiểu bang.

Các kết quả môn Anh Văn I của học khu thì không thay đổi, trong khi kết quả Anh Văn II giảm hai chấm. Sự sút giảm này thì nhiều hơn số trung bình tiểu bang một chút trong cả hai môn.

Học sinh phải đậu được tất cả năm bài thi End-of-Course (EOC – cuối môn) để tốt nghiệp.

“Tôi hãnh diện về những tiến bộ trong kết quả EOC của chúng ta, nhưng chúng ta biết vẫn còn nhiều việc phải làm – nhất là trong các môn Anh Văn I và II,” ông Carranza nói. “Trong những năm tới, các trường sẽ thấy sự hỗ trợ gia tăng và các nguồn năng từ chương trình Literacy Empowered Achieve 180. Chúng ta cũng sẽ theo dõi sát sự tiến bộ của học sinh từ tiểu học cho đến trung học II cấp, với có thêm sự phát triển chuyên môn trong các vùng phân bổ.”

Về các bài thi End-Of-Course, năm nay có thêm các học sinh thi lần đầu thuộc vào hạng “Meets” và “Masters Lớp Level” về môn Đại Số I, Sinh Học, và Sử Hoa Kỳ khi so với năm 2016. Về môn Đại Số I, các kết quả để được “Meets Lớp Level” đã gia tăng bốn phần trăm chấm, từ 42 phần trăm lên 46 phần trăm, và “Masters Lớp Level” đã gia tăng 3 phần trăm chấm, từ 23 đến 26 phần trăm.

Số phần trăm học sinh ở cấp “Masters Lớp Level” đã gia tăng 1 phần trăm chấm về môn Anh Văn I, và số phần trăm học sinh ở đúng cấp “Meets Lớp Level” hay cao hơn đã gia tăng 3 phần trăm chấm về môn Anh Văn II.

Về Sử Hoa Kỳ, số học sinh thi lần đầu thuộc vào hạng “Masters Lớp Level” đã gia tăng 7 phần trăm chấm so với năm trước, nhảy từ 24 đến 31 phần trăm. Về Sinh Học, sự gia tăng là 3 phần trăm chấm.

Khoảng cách thành tích giữa học sinh da trắng và Phi Châu đã giảm về môn Đại Số I và Sinh Học, ở mức 3 và 2 phần trăm chấm, theo thứ tự tương ứng. Tuy nhiên, khoảng cách thành tích giữa học sinh da trắng, Phi Châu, và Mễ là những em thi bài này lần đầu dường như gia tăng chút đỉnh hoặc không thay đổi so với 2016.

Các Kết Quả STAAR HISD 2017

Số phần trăm cho biết số học sinh đạt được tiêu chuẩn đậu hiện thời của tiểu bang.

Đọc Sách

Lớp 3: 64 phần trăm

Lớp 4: 61 phần trăm

Lớp 5: 64 phần trăm

Lớp 6: 58 phần trăm

Lớp 7: 65 phần trăm

Lớp 8: 68 phần trăm

Toán

Lớp 3: 71 phần trăm

Lớp 4: 69 phần trăm

Lớp 5: 76 phần trăm

Lớp 6: 69 phần trăm

Lớp 7: 64 phần trăm

Lớp 8: 65 phần trăm

Luận Văn

Lớp 4: 58 phần trăm

Lớp 7: 64 phần trăm

Khoa Học

Lớp 5: 67 phần trăm

Lớp 8: 66 phần trăm

Xã Hội Học

Lớp 8: 53 phần trăm

Các Kết Quả Bài Thi Cuối Môn STAAR HISD 2017

Đại Số I: 79 phần trăm

Sinh Học: 81 phần trăm

Anh Văn I: 60 phần trăm

Anh Văn II: 62 phần trăm

Sử Hoa Kỳ: 89 phần trăm