Christina Lovette được chọn là tân hiệu trưởng trường MC Williams Middle School

Ts. Christina Lovette được chọn là hiệu trưởng trường MC Williams Middle School. Ts. Lovette từng là một nhà giáo dục trong 23 năm, khởi đầu sự nghiệp với HISD là một giáo chức dậy sử tại trường Patrick Henry Middle School và phục vụ trong nhiều vai trò lãnh đạo trên toàn học khu, kể cả điều hợp viên học khu và hiệu phó. Từ 2010-2017, Ts. Lovette phục vụ là một hiệu trưởng và giám đốc học trình và giảng dậy trong Khu Học Chánh Alvin. Bà có bằng cử nhân về sử của đại học Dillard University ở New Orleans và một bằng cao học về lãnh đạo giáo dục của đại học University of Houston-Clear Lake.