HISD cử hành tuần “Inclusive Schools”

HISD đang cử hành “Inclusive Schools Week” cho đến 8 tháng Mười Hai trong sự hợp tác với hệ thống “Inclusive Schools Network.”

Chủ đề năm nay chú trọng đến sự ủng hộ việc bao trùm, và khu học chánh khích lệ mọi trường hãy chia sẻ hình ảnh sinh hoạt tuần lễ này trên Twitter dùng “hashtag” #HISD2017ISW.

Đặc biệt, HISD nhận biết bảy trường có những nỗ lực bao trùm: các trường tiểu học Dogan, Lyons, Peck, và Patterson; Trung Học Tanglewood; và các trường trung học II cấp Lamar và Washington. Các trường này sẽ được vinh dự trong cuộc họp thường lệ của Ủy Ban Giáo Dục lúc 5g chiều thứ Năm, 14 tháng Mười Hai.


Năm nay, chủ đề của “Inclusive Schools Week” là “Stand Up, Sit Tall for Inclusion.” Các trường, phụ huynh, và phần tử cộng đồng có thể tham gia việc cử hành này bằng cách tải xuống các bài, hoạt động, và nguồn tài liệu ở đây.

Kể từ khi khởi đầu năm 2001, “Inclusive Schools Week” đã ăn mừng sự tiến bộ mà các trường đạt được khi cung cấp một nền giáo dục hỗ trợ và có phẩm chất cho thành phần học sinh ngày càng đa sạng, kể cả những học sinh ở bên lề xã hội vì khuyết tật, phái tính, tình trạng kinh tế xã hội, di sản văn hóa, ngôn ngữ, và các yếu tố khác.

Tuần này còn cung cấp một cơ hội cho các nhà giáo dục, học sinh, và phụ huynh để thảo luận những gì cần thi hành để bảo đảm các trường tiếp tục gia tăng khả năng hầuy thành công trong việc giáo dục mọi học sinh.