HISD sẽ đóng cửa 30 tháng Ba nghỉ lễ mùa xuân

Mọi trường và văn phòng HISD sẽ đóng cửa nghỉ lễ mùa xuân vào thứ Sáu, 30 tháng Ba, 2018

Tất cả sẽ mở cửa sinh hoạt lại bình thường vào thứ Hai, 2 tháng Tư, 2018

Sở Cảnh Sát HISD sẽ vẫn tuần hành các cơ sở của học khu. Có thể báo cáo những trường hợp khẩn cấp qua số 713-892-7777.