HISD hoạch định cuộc trung cầu dân ý tháng Năm 2019 để củng cố an ninh trên toàn học khu

Khu Học Chánh Houston đang bắt đầu hoạch định một cuộc trưng cầu dân ý có thể xảy ra vào tháng Năm 2019 trong một hoạch định chiến thuật quan trọng được đề ra để xây lại các trường và củng cố an ninh các trường trong học khu.

Các ủy viên giáo dục được cho biết ngắn gọn trong cuộc hội thảo ngày 17 tháng Năm về đề nghị hiện đang cứu xét về cuộc trưng cầu dân ý khả dĩ này. Nó nhấn mạnh đến sự an toàn và an ninh.

“Sự an toàn và an ninh của học sinh và nhân viên thì tuyệt đối tối cần thiết, đó là lý do chúng tôi tin rằng nó đóng một vai trò chính yếu để tiến hành bất cứ chương trình bông phiếu nào trong tương lai,” Trưởng Phòng Hoạt Động HISD là Brian Busby nói. “Học sinh và giáo chức cần có và đáng được sự an toàn, môi trường học hành được đảm bảo để cho phép họ phát triển. Mục tiêu của chúng tôi là để cung cấp điều đó cho họ.”

HISD tham khảo với “Rice & Gardner Consultants” và các kiến trúc sư PBK, họ được giao cho việc duyệt lại các nhu cầu của cơ sở và số học sinh gia tăng, cũng như dữ kiện khác liên quan đến việc hoạch định Kế Hoạch Phát Triển Tư Bản của học khu và các chương trình bông phiếu tương lai.

Hai nhóm cố vấn này còn được chỉ định việc nhấn mạnh đến sự an ninh và an toàn, cũng như hiệu năng của cơ sở và năng lượng.

Sau đó HISD đưa ra một đề nghị cho cuộc trưng cầu dân ý bông phiếu với ý kiến và dữ kiện của hai nhóm này.

Đề nghị này, với tốn phí là $1.7 tỉ, chú trọng đến việc thay thế 18 trường và xây hai trường trợ cấp, thiết lập các cổng an ninh tại mọi trường, nâng cấp hệ thống tự động và kỹ thuật học khu, thay thế các xe buýt, và mở rộng chương trình vườn trẻ của học khu. Đề nghị còn bao gồm một trường trung học mới CTE cho vùng nam của học khu, thay thế một thao đường và vận động trường, và nâng cấp hiệu năng các đèn trên toàn học khu.

Các trường trợ cấp mới sẽ được quyết định về chiến thuật bởi số học sinh gia tăng, trong khi việc sửa chữa và thay thế cơ sở được quyết định bởi tuổi cơ sở và nhu cầu, số cơ sở tạm thời, và phí tổn bảo trì các cơ sở hiện có.

18 trường được dự định thay thế là các trường tiểu học Bonham, Brookline, Burbank, Durkee, Elrod, Grissom, Kelso, Law, McNamara, Memorial, và ScrogginsCage Elementary School/Project Chrysalis Middle SchoolT.H. Rogers School, và các trường trung học I cấp DeadyKeyHenryLanier, và Revere .

Bước kế tiếp, ban quản trị học khu dự định thực hiện sự lượng giá địa điểm tại tất cả các trường và duyệt lại sĩ số học sinh để quyết định thiết kế và chương trình xây cất nếu có thể. Các ủy viên sẽ được cập nhật một lần nữa trong năm nay.

“Tôi tin tưởng rằng công việc này – xây cất các trường – thì vô cùng quan trọng,” thành viên của Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu 2012 của HISD là Phoebe Tudor nói trong một cuộc họp mới đây của tiểu ban này. “Hồ sơ của chương trình bông phiếu [2012] và những gì đã đạt được thì thật vĩ đại. Tôi nghĩ điều đó đem cho mọi người sự tin tưởng rằng HISD đã có được nhóm đúng đắn, và họ biết những việc họ làm.”

Trên 50 phần trăm đồ án trong chương trình Bông Phiếu 2012 của HISD hiện đã hoàn tất và đã mở cửa cho học sinh, và con số đó hy vọng sẽ lên đến 80 phần trăm vào cuối năm nay. HISD đã mở cửa sáu cơ sở mới và ba nhánh mới kể từ tháng Giêng. Mười hai trường nữa được hy vọng mở cửa vào đầu niên khoá 2018-2019, và sáu trường nữa sẽ tiếp theo vào tháng Giêng 2019.

Hãy theo @Build_HISD  trên Twitter để biết những cập nhật mới về các chương trình bông phiếu và xây cất của HISD.