Điểm sơ khởi STAAR của HISD cho thấy sự tiến bộ nhiều trong các lớp, môn học, và nhóm học sinh

Học sinh Khu Học Chánh Houston cho thấy sự tiến bộ nhiều hơn các học sinh trong tiểu bang về môn đọc sách và toán lớp ba đến lớp tám, và về các bài thi cuối môn (EOC) của môn Anh Văn I và Đại Số I, theo điểm sơ khởi của bài thi “2018 State of Texas Assessments of Academic Readiness” (STAAR).

“Năm nay, học sinh chúng tôi có tiến bộ rõ rệt trong các bài thi STAAR của tiểu bang,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Chúng tôi phấn khởi về các kết quả sơ khởi này mà nó đưa đến kết quả cho các trường được tiểu bang cho là Cần Tiến Bộ cũng như hệ thống giải trình của khu học chánh chúng tôi. HISD đang biến đổi và cải tổ các trường. Chúng tôi biết điều nguy kịch là chúng tôi tiếp tục tận tụy tăng cường sự hỗ trợ để tiến bộ hơn nữa trong thành tích học sinh.”

Nói chung, các kết quả kỳ thi mùa xuân bài STAAR 2018 lớp 3-8 cho thấy học khu không thay đổi hoặc gia tăng về phần trăm số học sinh đạt được tiêu chuẩn lớp về các môn đọc sách, toán, khoa học, và xã hội học.

Học sinh được một nhãn thành tích là “Masters Grade Level”, “Meets Grade Level”, “Approaches Grade Level”, hay “Did Not Meet Grade Level” cho từng bài thi STAAR. Nhãn hiệu “Approaches Grade Level” cho biết thành tích trung bình trong khi các nhãn hiệu “Meets” và “Masters” cho thấy thành tích cao trong các bài thi.

Kết quả đọc sách đã gia tăng ba phần trăm chấm so với năm 2017. Những thay đổi đi từ không thay đổi ở lớp bảy đến sáu phần trăm chấm gia tăng ở lớp năm.

Các kết quả điểm toán gia tăng ba phần trăm chấm so với 2017. Những thay đổi đi từ không thay đổi ở lớp bảy đến năm phần trăm chấm gia tăng ở lớp bốn và tám.

Kết quả môn khoa học trong học khu năm 2018 đã gia tăng một phần trăm chấm so với 2017. Lớp năm gia tăng một phần trăm chấm, và lớp tám không thay đổi.

Ở cấp trung học II, học sinh HISD đã lấy gần 79,000 bài thi EOC của STAAR mùa xuân. Học sinh ở Texas phải đậu được năm bài thi STAAR EOC – Đại số I, Anh văn I, Anh văn II, Sinh học, và  Sử Hoa Kỳ – để được nhận bằng trung học.

Các kết quả cho thấy tỉ lệ các học sinh thi lần đầu tiên mà đã đạt được đúng mức độ hay cao hơn “Approaches Grade Level Standard” thì gia tăng trong bốn môn của năm môn (Đại số I, Anh văn I, Anh văn II, Sinh học) và không thay đổi về Sử Hoa Kỳ. Khu học chánh gia tăng nhiều hơn những học khu khác trong tiểu bang về môn Đại Số I và Anh Văn I.

Các kết quả còn cho thấy số phần trăm các học sinh thi lần đầu tiên mà đã đạt được đúng mức độ hay cao hơn “Meets Grade Level Standard” và “Masters Grade Level Standard” thì đã gia tăng trong các môn Đại số I, Anh văn II, và Sử Hoa Kỳ khi so với năm trước.

Số phần trăm học sinh ở trình độ “Masters Grade Level Standard” đã gia tăng về môn Sinh Học, trong khi số phần trăm học sinh ở trình độ “Meets Grade Level Standard” đã gia tăng về môn Anh Văn I.

Những khoảng cách thành tích giữa các học sinh gốc Phi Châu và Da Trắng và Mễ đã giảm chút ít và vẫn giữ nguyên trong các môn Đại số I, Anh văn I, Anh văn II, và Sử Hoa Kỳ.

Giữa 2015 và 2018, tỉ lệ học sinh thi hành ở mức độ hay cao hơn “Meets Lớp Level Standard” đã gia tăng cho mọi nhóm sắc dân trong mọi môn. Những gia tăng này từ một phần trăm chấm ở học sinh Á Châu về bài thi EOC Sinh Học đến 15 phần trăm chấm ở học sinh gốc Phi Châu về bài thi Đại Số I và học sinh Mễ về các bài thi EOC Sử Hoa Kỳ.

Hơn một nửa học sinh HISD có điểm ở mức hay cao hơn hạng phần trăm thứ 50 trong tiểu bang về môn Đại Số (52 phần trăm), Sử Hoa Kỳ (51 phần trăm), Anh Văn II (53 phần trăm), và Anh Văn I (56 phần trăm), và ít hơn một nửa về môn Sinh Học (44 phần trăm).

Mọi báo cáo điểm STAAR đều bao gồm các kết quả của những học sinh bị ảnh hưởng bởi bão Harvey. Vào tháng Mười Hai 2017, Ủy Viên Nha Giáo Dục Texas là ông Mike Morath đã hủy bỏ các điều kiện về tiêu chuẩn lên lớp của tiểu bang mà nó đòi hỏi phải thi lại bài STAAR trong lớp năm và tám về môn đọc sách hay toán vào tháng Sáu 2018 cho những học sinh nào không đậu được hai môn này, nếu những học sinh ấy thuộc các khu học chánh được tuyên bố là bị ảnh hưởng bởi bão Harvey (Presidential Disaster Declaration for Hurricane Harvey).

Vào ngày 6 tháng Sáu, 2018, ông Morath cho biết các khu học chánh, các trường nào bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão Harvey thì sẽ đủ điều kiện để được thẩm định đặc biệt trong hệ thống giải trình năm nay của tiểu bang nếu các trường này đạt được một trong bốn tiêu chuẩn.

Theo điều khoản “Hurricane Harvey Provision” của nha này, các thứ hạng giải trình 2018 sẽ được đưa ra cho các học khu, trường đủ điều kiện dựa trên các dữ kiện sẵn có. Nếu một trường đạt được tối thiểu một tiêu chuẩn của “Hurricane Harvey” thì được xếp hạng “Improvement Required” (cần cải tiến), trường này sẽ được nhãn hiệu “Not Rated” (không xếp hạng). Các học khu có thể kháng cáo bất cứ quyết định nào liên quan đến hệ thống giải trình, kể cả việc ban hành những miễn trừ. Những kháng cáo này có lẽ sẽ được quyết định vào cuối năm 2018.

Thao điều luật “House Bill 22”, các khu học chánh sẽ biết các thứ hạng từ A-F vào tháng Tám 2018. Tuy nhiên, các trường sẽ được xếp hạng là “Met Standard” (đạt tiêu chuẩn) hay “Improvement Required” (cần cải tiến). Lần đầu tiên các trường sẽ được xếp hạng A-F vào tháng Tám 2019.

Các Kết Quả STAAR 2018 của HISD (Bao gồm các bài thi tiếng Anh và Tây Ban Nha)

Số phần trăm cho biết số phần trăm học sinh đạt được điểm đậu hiện thời của tiểu bang “Approaches Grade Level”.

Đọc Sách

Lớp 3: 69 phần trăm

Lớp 4: 62 phần trăm

Lớp 5: 70 phần trăm

Lớp 6: 61 phần trăm

Lớp 7: 65 phần trăm

Lớp 8: 70 phần trăm

Toán

Lớp 3: 73 phần trăm

Lớp 4: 74 phần trăm

Lớp 5: 78 phần trăm

Lớp 6: 71 phần trăm

Lớp 7: 64 phần trăm

Lớp 8: 70 phần trăm

Luận Văn

Lớp 4: 55 phần trăm

Lớp 7: 58 phần trăm

Khoa Học

Lớp 5: 68 phần trăm

Lớp 8: 66 phần trăm

Xã Hội Học

Lớp 8: 54 phần trăm

Các Kết Quả Bài Thi Cuối Môn STAAR 2018 của HISDs

Số phần trăm cho biết số phần trăm học sinh đầu tiên đạt được điểm đậu hiện thời của tiểu bang “Approaches Grade Level”.

Đại Số I:  81 phần trăm

Sinh Học:  82 phần trăm

Anh Văn I:  64 phần trăm

Anh Văn II:  65 phần trăm

Sử Hoa Kỳ:  89 phần trăm

Dữ kiện của HISD cho thấy các phương pháp được thi hành để đảo ngược chiều đi xuống cả một thập niên trong số điểm STAAR thì có kết quả. Khu học chánh sẽ tiếp tục đưa vào các giáo chức giỏi, hiệu trưởng vững mạnh, và những kỳ vọng cao để biến đổi môi trường học hành tại mỗi trường và tiếp tục cho thấy sự tiến bộ nhiều trong các bài thi STAAR.