Ủy Ban Giáo Dục HISD thông qua ngân sách 2018-2019

Vào hôm thứ Hai, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã đồng lòng thông qua ngân sách $2 tỉ cho niên khoá 2018-2019.

Ngân sách này gồm $17 triệu gia tăng về giáo dục đặc biệt, các chương trình tập đọc, và Achieve 180, là chương trình dựa trên sự nghiên cứu sẽ được tiếp tục vào niên khoá tới để hỗ trợ các trường bị thiệt thòi và kém. Ngân sách này cũng bao gồm một sự duyệt xét cách thi hành của Nha Ngân Sách Lập Pháp Texas (Texas Legislative Budget Board – LBB).

Ủy ban cũng biểu quyết để giảm bớt tiền dành riêng được đề nghị từ $2.5 triệu xuống $1 triệu, số tiền khác biệt $1.5 triệu được chuyển ngay sang quỹ chung được dành để hoạt động. Tổng số phí tổn sự duyệt xét cách thi hành do LBB thực hiện thì chưa được xác định. Người ta hy vọng LBB sẽ bắt đầu làm việc trên sự duyệt xét này vào mùa thu 2018, như thế, các kết quả có thể được ủy ban sử dụng trong tiến trình quyết định trong chu kỳ ngân sách kế tiếp.

Cũng như các học khu lớn khác trong Texas, HISD tiếp tục đối diện với sự thiếu hụt ngân sách trong niên khoá tới vì không đủ tài trợ của tiểu bang và gia tăng số tiền phải trả lại. HISD bị tiểu bang coi là khu học chánh giầu bất động sản theo luật tài trợ học đường của tiểu bang, bất kể sự kiện là hầu hết 80 phần trăm học sinh được coi là có lợi tức thấp.

Luật “Recapture” đòi hỏi các học khu mà mức độ giầu có bất động sản vượt quá số ấn định thì phải trả lại tiền thuế cho tiểu bang. Ngân sách 2018-19 bao gồm cả $272.5 triệu tiền phải trả lại.