Ủy Ban Giáo Dục HISD thông qua các đề nghị của Tiểu Ban Giáo Dục Đặc Biệt

Vào hôm thứ Năm, Ủy Ban Giáo Dục của Khu Học Chánh Houston đã đồng lòng biểu quyết thông qua những đề nghị của Tiểu Ban Giáo Dục Đặc Biệt, tiểu ban này có nhiệm vụ thẩm định chương trình giáo dục đặc biệt hiện thời của HISD.

Việc tán thành bản báo cáo và bảy đề nghị của tiểu ban này đã ban cho bà tổng giám đốc lâm thời quyền thi hành các đề nghị này.

Trong một biểu quyết riêng rẽ, ủy ban còn bỏ phiếu để chấm dứt tiểu ban đặc biệt này.

Tiểu Ban Giáo Dục Đặc Biệt, được thành lập vào tháng Hai 2017, phục vụ như một tiểu ban cố vấn cho ủy ban và được thiết lập để nhận ra các ưu điểm cũng như những lãnh vực cần cải tiến về các dịch vụ giáo dục đặc biệt của HISD.

Mục tiêu của tiểu ban đặc biệt này là để cải tiến sự thông tin hai chiều giữa khu học chánh và những người lưu tâm – nhất là các phụ huynh – về giáo dục đặc biệt, nhất là vì nó liên quan đến những kết quả của việc duyệt xét chương trình giáo dục đặc biệt của Viện Nghiên Cứu Hoa Kỳ (American Institutes for Research – AIR) và cuộc điều tra của tờ Houston Chronicle về chương trình giáo dục đặc biệt của khu học chánh.

Trong tương lai, Tiểu Ban Cố Vấn Giáo Dục Đặc Biệt sẽ cung cấp cho phụ huynh và các nhà giáo dục một cơ hội để trực tiếp hợp tác với ban quản trị và cho biết ý kiến về những quyết định quản lý. Cuộc họp kế tiếp của Tiểu Ban Cố Vấn Giáo Dục Đặc Biệt sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng Mười. Ngoài ra, hai diễn đàn phụ huynh sẽ được tổ chức trong niên khoá 2018-2019.

Các ủy viên cũng tán thành ngân khoản tài trợ “Texas Title I Priority Schools” (TTIPS) của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, cho phép ban quản trị học khu được thương lượng và thi hành các khế ước mà ngân khoản này đòi hỏi.

Mục đích của các ngân khoản này là để cung cấp ngân quỹ cho các khu học chánh để sử dụng trong các trường hợp lệ nhằm nâng cao thành tích học sinh và giúp các trường đạt được mục tiêu hàng năm và các môn có thể đo lường.

Hiện thời trong năm thứ ba của một tài trợ bốn năm từ Bộ Giáo Dục, trường Trung Học Worthing đã theo đuổi và vừa nhận được sự chỉ định là một trường “Early College High School” (ECHS – trung học dậy sớm môn đại học). Theo sự chỉ định mới này, trường Worthing sẽ được tái thiết kế thành các trường chú trọng đến ngành nghề về khoa thú y, khách sạn và du lịch, và tin học. Ngân quỹ tài trợ sẽ trả cho nhân viên cần thêm, dậy kèm sau khi tan trường, và các tổ chức, sinh hoạt có liên quan đến giáo dục.

Tương tự, trường Trung Học Sterling còn theo đuổi và nhận được sự chỉ định là một trường ECHS. Trong trường này, chương trình sẽ trả cho nhân viên cần thêm cho các lớp ECHS, học cụ, di chuyển trong sinh hoạt huấn luyện, và kỹ thuật liên quan đến hàng không.

Cũng trong cuộc họp này, các ủy viên và TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan công bố từ 15 tháng Chín đến 15 tháng Mười, 2018 là Tháng Di Sản Người Nói Tiếng Tây Ban Nha trong HISD.