“Parent University”

HISD quyết tâm cung cấp cho phụ huynh sự hỗ trợ cần thiết để đầu tư vào sự thành công của con em. “Parent University” hỗ trợ phụ huynh và gia đình trong việc giáo dục con em, cung cấp thông tin về các chương trình trong học khu, các nguồn năng trong cộng đồng, và các phương cách để phụ huynh tham dự sinh hoạt. Bắt đầu từ tháng Mười, mỗi khóa họp “Parent University” sẽ được tổ chức tại những địa điểm khác nhau vào cùng một buổi chiều tối trong suốt niên khoá và sẽ bắt đầu với bữa ăn tối cũng như trưng bày các nguồn năng do nhân viên HISD và hợp tác viên Công Giáo đảm trách. Sẽ cung cấp việc giữ trẻ em. Các tổ chức trong cộng đồng và hợp tác viên doanh nghiệp nào muốn tham dự trong cuộc trưng bày thì có thể ghi tên ở đây.

Các Chủ Đề “Parent University”

Ngày Chủ Đề Ghi Danh
24 th. Giêng, 2019 Supporting Your Child’s Academic Success (Giúp Con Em Thành Công Học Hành) Ghi Danh
21 th. Hai, 2019 Supporting Your Child’s Safety, Social and Emotional Growth (Giúp Con Em An Toàn, Phát Triển về Xã Hội và Cảm Xúc Ghi Danh
28 th. Ba, 2019 Getting Your Child Ready for College and Careers (Chuẩn Bị Con Em Vào Đại Học và Chọn Ngành Ghi Danh

PHỤ HUYNH CÓ THỂ THAM DỰ TẠI BẤT CỨ ĐỊA ĐIỂM NÀO!

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ LẤY XUỐNG TỜ THÔNG TIN