HISD tổ chức cuộc họp chung để trình bày “Texas Academic Performance Report”

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức một cuộc họp công cộng vào tuần tới để giải thích bản báo cáo học vấn thường niên của Texas “Texas Academic Performance Report” (TAPR).

Báo cáo thường niên này, do Nha Giáo Dục Texas đòi hỏi, bao gồm dữ kiện về học vấn, thành phần dân số học sinh và nhân viên cũng như so sánh dữ kiện từ vùng và tiểu bang. Nhóm nghiên cứu và giải trình trách nhiệm của HISD giúp thu thập thông  tin cần thiết để hoàn thành bản báo cáo này.

Cuộc họp công cộng sẽ được tổ chức vào lúc 4g chiều thứ Năm, 14 tháng Hai tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 West. 18th St., 77092).

Theo luật TEA, mọi khu học chánh trong Texas phải cung cấp một cơ hội để thảo luận về các kết quả TAPR với cộng đồng địa phương. Bản báo cáo TAPR 2017-18 sau cùng được công bố vào ngày 21 tháng Mười Hai, 2018 và phải được chia sẻ trong một tường trình công cộng trong vòng 90 ngày kể từ ngày công bố.

Để xem bản báo cáo đầy đủ, hãy vào trang https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/tapr/