Kỳ thi STAAR mùa xuân bắt đầu ngày 9 tháng Tư

Học sinh HISD các lớp 4, 5, 7, 8, 9, và 10 sẽ lấy một phần bài thi “State of Texas Assessments of Academic Readiness” (STAAR) bắt đầu vào thứ Ba, 9 tháng Tư.

Các học sinh lớp 4 và 7 sẽ lấy bài thi viết, trong khi học sinh lớp 5 và 8 sẽ lấy bài thi toán và đọc sách. Các học sinh trung học II cấp nào hiện đang ghi danh hoặc đã hoàn tất môn English I thì sẽ phải lấy bài thi cuối môn (EOC) có liên quan đến đề tài đó. 

Kỳ thi mùa xuân lần đầu sẽ kết thúc vào thứ Sáu, 18 tháng Tư. Kỳ thi thêm sẽ xảy ra trong tháng Năm và Sáu.

Kết quả vòng đầu kỳ thi tháng Tư cho các lớp 5 và 8 có kỳ hạn là 29 tháng Tư. Kết quả bài thi “English I” sẽ được báo cáo vào ngày 29 tháng Năm, và bài thi viết của lớp 4 và 7 vào ngày 11 tháng Sáu.Có câu hỏi? Hãy vào trang  STAAR của HISD, có đủ chương trình thi mùa xuân, danh sách những câu thường được hỏi, những câu hỏi mẫu của bài thi, và các nguồn khác, bao gồm cách chuẩn bị con em trước khi thi và làm thế nào để chống với sự lo lắng thi cử. Cũng có nhiều tài liệu bằng tiếng Tây Ban Nha, Việt Nam và Ả Rập.