Trường “DeBakey for Health Professions” lại đứng đầu danh sách các trường công của “Children at Risk”

Trong 11 năm liền, trường “DeBakey High School for Health Professions” đứng đầu danh sách của Children at Risk về các trường công lập tốt nhất vùng Houston.  

Trường “Eastwood Academy” của HISD xếp hạng ba trong vùng Houston, trường “Carnegie Vanguard High School” xếp hạng bốn, trường “East Early College” hạng sáu trong các trường trung học công lập, và trường “Challenge Early College” xếp hạng tám trong vùng.   

“Chúng tôi cảm ơn tổ chức ‘Children at Risk’ đã nhìn nhận công việc được thực hiện bởi HISD và các học khu lân cận để bảo đảm sự công bằng học vấn cho mọi học sinh,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Thành phố chúng tôi giúp thúc đẩy nền kinh tế quốc gia và các trường công lập của chúng tôi là bộ máy.”

Tổ chức “Children at Risk” còn chọn một vài trường HISD là “Gold Ribbon Schools” (trường giải vàng) vì có thành tích cao bất kể có đông thành phần học sinh sống trong nghèo khó. Các trường Gold Ribbon hàng đầu ở Houston tất cả đều trong HISD. Trường “Field Elementary” được hạng nhất, theo sau là các trường tiểu học Park Place, Lyons, De Chaumes và DeAnda. Trường ”Pilgrim Academy”, phục vụ học sinh các lớp PK-8, cũng được chọn là “Gold Ribbon” cấp trung học. 

Bốn trường HISD có hạng trong 10 trường trung học I cấp đứng đầu vùng Houston. Trường “T.H. Rogers” xếp hạng ba và trường “Project Chrysalis Middle School” xếp hạng bốn trong vùng. Trường “Mandarin Immersion Magnet School” xếp hạng năm và trường “Lanier Middle School” xếp hạng bảy trong vùng. 

Ba trường HISD được xếp trong 10 trường tiểu học đứng đầu trong vùng, gồm trường “T.H. Rogers” hạng sáu, trường “Horn Elementary” hạng bảy, và trường “West University Elementary” hạng chín trong vùng.

“Children at Risk” là một tổ chức vô vị lợi hỗ trợ trẻ em, xếp hạng và chấm điểm các trường công lập trong Texas với mục đích thông tin cho cộng đồng và khích lệ sự thay đổi nếu cần.

Để xem trọn danh sách các trường được “Children at Risk” xếp hạng, hãy nhấn vào đây.