Chương Trình Achieve 180 của HISD có kết quả tốt cho STAAR

Chương trình Achieve 180 của HISD đã chấm dứt tích cực cho niên khoá 2018-2019, tổ chức hai cuộc họp lớn nhất vào cuối năm với nhân viên và hiệu trưởng học khu để thảo luận về cách thực hành tốt nhất, những thay đổi, và những bước kế tiếp.

“Khi chuẩn bị cho niên khoá 2019-2020, chúng ta vẫn còn phải làm việc nhiều hơn để vạch ra các giải pháp tiến bộ hơn và thẩm định ưu và khuyết điểm của chương trình này để hỗ trợ học sinh và trường tốt hơn,” Phụ Tá TGĐ Vùng Achieve 180 là Felicia Adams nói. “Khi chúng ta tìm cách tái xác định phương pháp của chúng ta qua học thuật và dịch vụ hỗ trợ chương trình này, tôi hy vọng rằng chúng ta vượt qua những mong đợi còn lớn hơn nữa được đặt ra cho niên khoá tới.”

Nhóm đa năng “Achieve 180”, gồm các quản trị viên học khu, các chuyên gia phát triển giáo chức, y tác, và chuyên gia bao hàm, nhận được tin tích cực vòng đầu khi nó liên quan đến chương trình biến đổi thành tích học sinh.

So với năm trước, các học sinh lớp năm và lớp tám “Achieve 180” đã có sự tiến bộ từ mức độ “Approaches” đến “Master Grade” trong môn đọc sách và toán.

Các học sinh lớp năm và lớp tám của chương trình này cho thấy sự gia tăng nhiều nhất về môn toán, nhất là học sinh trong “Tier 3”, với sự gia tăng 10 phần trăm chấm ở trình độ “Approaches Grade Level”, theo sau là học sinh lớp tám tạo được sự gia tăng 20 phần trăm chấm chỉ trong một năm ở mức độ “Approaches Level”.

Về đọc sách, các học sinh lớp năm của chương trình này có được 2 phần trăm gia tăng, trong khi học sinh lớp tám có gia tăng 7 phần trăm chấm ở mức độ “Meets Grade Level”. Là  một vinh dự, các trường Tier 3 của “Achieve 180” trổi vượt trong học khu về môn toán ở mức độ “Meets Grade Level” với sự gia tăng 13 phần trăm chấm, theo sau là sự gia tăng 16 phần trăm chấm của học sinh lớp tám.

Nói chung, Achieve 180 vượt trội toàn học khu về môn toán ở mức “Meets Grade Level” với học sinh lớp năm có sự gia tăng 6 phần trăm chấm và lớp tám gia tăng 10 phần trăm.

Chỉ trong năm thứ hai thực hiện, chương trình này dường như là chương trình biến đổi này tiếp tục có chiều hướng tích cực mà nó hỗ trợ các trường, trước đây từng được nhìn nhận là kém và phục vụ dưới mức.

“Năm nay, Achieve 180 chấm dứt cách vững mạnh và minh chứng cho học khu và cộng đồng thấy rằng tại sao cần phải có một chương trình biến đổi lớn lao nếu chúng ta muốn bớt đi khoảng cách học hành cho học sinh và mau chóng bớt đi khoảng cách thành tích ở các trường khủng hoảng nhất của chúng ta,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói.

Chương trình “Achieve 180” được bắt đầu năm qua với một vài vui mừng, gồm việc HISD có số thấp nhất các trường được coi là “Improvement Required” (IR) kể từ 2012 và lấy đi sáu trường loại IR – các trường tiểu học Woodson PK-8, Blackshear, Dogan, Mading và Wesley, và trường Worthing High School.

Để biết thêm về chương trình “Achieve 180”, hãy nhấn vào đây.