Giờ vào lớp các trường HISD cho niên khoá 2019-20

Giờ vào lớp và tan học tiêu chuẩn của Khu Học Chánh Houston sẽ không thay đổi trong niên khoá 2019-20. 

Niên khoá năm nay, khu học chánh sẽ hoạt động theo thời giờ tiêu chuẩn sau đây:

Các trường tiểu học và trung tâm ấu nhi: 
Bắt đầu lúc 7g30 sáng và học sinh ra về lúc 2g50 chiều

Trung học I cấp và PK/K-8: 
Bắt đầu lúc 8:30 sáng và học sinh ra về lúc 3:50 chiều 

Trung học II cấp và các trường 6-12: 
Bắt đầu lúc 8:30 sáng và học sinh ra về lúc 4 chiều 

Những ngoại lệ đối với thời giờ tiêu chuẩn bắt đầu và ra về thì có hiệu lực cho một vài trường trong niên khoá 2019-2020. Vui lòng liên lạc với trường để xác định thời giờ bắt đầu và ra về.