Tiểu Ban Phụ Huynh Cố Vấn Giáo Dục Đặc Biệt nhận người vào ban

Tiểu Ban Phụ Huynh Cố Vấn Giáo Dục Đặc Biệt Khu Học Chánh Houston (Special Education Parent Advisory Committee – SEPAC) kính mời các phụ huynh và phần tử cộng đồng hãy tham gia vào tiểu ban này.

Mục đích của tiểu ban là phục vụ trong vai trò tư vấn cho Phụ Tá Tổng Giám Đốc Về Giáo Dục Đặc Biệt qua việc cung cấp ý kiến về các vấn đề như phụ huynh tư vấn và tiếng nói; sự giảng dạy và hỗ trợ; tuân thủ và kiểm soát; và phát triển chuyên môn. Tiểu ban này cổ vũ sự tích cực tham gia với các phụ huynh là hợp tác viên của OSES về các dịch vụ cung cấp cho học sinh có khuyết tật.

Tiểu ban SEAC sẽ họp 4 lần trong một niên khoá tại các trường khác nhau trong học khu. Tiểu ban này gồm 18 phụ huynh, 4 hiệu trưởng và 4 hợp tác viên cộng đồng. Thủ tục chọn lựa sẽ được tổ chức hàng năm và sẽ việc nộp đơn và bốc thăm.

Điều Kiện Hội Viên

  • Các chức vụ trong SEAC thì dành cho phụ huynh có con em khuyết tật mà họ đã hoàn tất thủ tục nộp đơn.
  • Các hiệu trưởng phục vụ học sinh khuyết tật
  • Phần tử cộng đồng có kinh nghiệm trong các lãnh vực giáo dục, y tế hay tư vấn

THỦ TỤC CHỌN LỰA

Thủ tục nộp đơn và bốc thăm sẽ được thực hiện bởi Phòng Giáo Dục Đặc Biệt. Để nộp đơn, vui lòng theo nối kết sau: https://www.surveymonkey.com/r/2XFWQR8.

  • Hạn chót nộp đơn là thứ Sáu, 30 tháng Tám, 2019
  • Các phụ huynh quan tâm phải nộp một đơn trực tuyến. Với các phụ huynh cần giúp đỡ, có liên lạc viên phụ huynh để giúp đỡ qua điện thoại số 713-556-7042.
  • Các đơn sẽ được phân loại qua vùng của ủy viên và cấp lớp (tiểu và trung học)
  • Đơn cho từng vùng và cấp lớp sẽ được đánh số để bốc thăm.
  • Một cuộc bốc thăm sẽ được tổ chức cho từng vùng và cấp lớp, trong đó một số sẽ được bốc ra để nhận biết ai sẽ được chọn là người đại diện cho vùng đó.
  • Các thành viên được chọn sẽ được thông báo.
  • Nếu người này từ chối, thủ tục bốc thăm sẽ được thực hiện cho chỗ trống đó.