Gần đến hạn chót nộp đơn Chọn Trường giai đoạn 1 cho niên khoá 2020-2021

Các phụ huynh nào muốn con em theo học các chương trình tuyển chọn của khu học chánh trong niên khoá 2020-2021 thì phải nộp đơn trước ngày thứ Sáu, 6 tháng Mười Hai, để được cứu xét trong đợi đầu tiên.

Bất cứ đơn nào nhận được sau hạn chót Giai Đoạn I, 6 tháng Mười Hai thì chỉ được cứu xét nếu trường còn chỗ trống.

Các phụ huynh nào vẫn chưa biết con em theo học trường nào vào niên khoá tới thì được mời tham dự chuyến thăm trường sau cùng vào thứ Năm, 5 tháng Mười Hai. Nhớ đến lúc 9g sáng cho các trường tiểu học và K-8, và lúc 1g trưa cho các trường trung học.

HISD cung cấp nhiều chương trình magnet tại 112 trường để đáp ứng với các nhu cầu và ý thích của học sinh. Các chương trình magnet trong học khu gồm:

3 BƯỚC ĐỂ NỘP ĐƠN VÀO MỘT CHƯƠNG TRÌNH MAGNET

Bước 1: Cân nhắc những lựa chọn 

Hãy tham dự buổi hội chọn trường để hiểu thêm về các chương trình trên toàn học khu: 

  • 15 th. Hai: 9g sáng đến trưa tại Northside High School, 1101 Quitman, 77009 

Đi thăm bất cứ trường HISD nào vào các ngày thứ Năm. Đến lúc 9g để thăm các trường tiểu học và K-8, và lúc 1g cho các trường trung học: 5 th. Mười Hai

*Tất cả các trường sẽ cung cấp các chuyến thăm lúc 9g sáng và 1g trưa trong hai ngày này

Cần liên lạc với từng trường để biết có chương trình chuyển trường muốn chọn.

Hãy vào trang https://www.houstonisd.org/schoolchoice hay gọi số 713-556-6947. Nếu quý vị muốn vào một chương trình Vanguard (Gifted & Talented), hãy vào trang HoustonISD.org/GT hoặc gọi cho sở “Advanced Academics” số 713-556-6954 để biết thêm về các điều kiện/ngày thi.

Bước 2: Nộp đơn trực tuyến hay trên giấy 

Các gia đình có thể chọn tới 10 chương trình, và tối đa là 5 chương trình magnet. Phụ huynh phải xếp hạng các chương trình này từ 1 đến 10, lựa chọn hàng đầu là số 1.

Lưu ý: Nếu quý vị nộp đơn vào 5 chương trình Vanguard, và con em không được nhận biết là “Gifted and Talented” (giỏi và có tài), con em quý vị không được cứu xét cho bất cứ chương trình Vanguard nào đã chọn. 

  • Nộp đơn trực tuyến tại HISDChoice.com (Nếu quý vị đã từng sử dụng hệ thống này, vui lòng dùng trương mục trước đây) hay điền đơn trên giấy.(Lấy một tờ đơn tại trường muốn chọn, từ phòng Chọn Trường hay tải xuống ở đây.) 
  • Thường xuyên kiểm email hay điện thoại xem những gì có liên can đến đơn xin. (Kiểm trong phần thư rác [spam] và đừng dùng trương mục Hotmail – dịch vụ này thường chặn email từ HISD.) 
  • Nộp đơn trước ngày 6 tháng Mười Hai để được cứu xét trong giai đoạn đầu tiên. 

Bước 3: Giữ chỗ 

  • Thông báo về tình trạng đơn xin sẽ được gởi vào đầu xuân qua email và cũng có thể xem trên mạng trong “dashboard” của phụ huynh. Ngoài ra, một lá thư về tình trạng đơn xin được gởi qua bưu điện Hoa Kỳ cho phụ huynh của các người nộp đơn Giai Đoạn I. 
  • Nếu con em quý vị được cấp cho một chỗ, quý vị có hai tuần để trả lời cho sự ban cấp này, và sắp xếp với trường để cung cấp giấy chứng minh nơi cư ngụ và ký tên cam kết theo học. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của quý vị trong các danh sách chờ đợi những trường xếp cao hơn.