Hạn Chót Nộp Đơn Chọn Trường Giai Đoạn 2 là 28 Tháng Hai

Những phụ huynh nào vẫn còn muốn nộp đơn trong chương trình chọn trường cho niên khoá 2020-2021 thì phải thi hành việc này cho đến ngày thứ Sáu, 28 tháng Hai, 2020.

Sau khi mọi đơn xin trong Giai Đoạn 1 đã được cứu xét, các học sinh Giai Đoạn 2 đủ điều kiện của chương trình sẽ được cứu xét theo tình trạng có còn chỗ trống hay không.

Bất cứ đơn xin nào cho những học sinh sống ngoài ranh giới của HISD sẽ không được cứu xét cho đến Giai Đoạn 3, dù đơn được nộp trong Giai Đoạn 2.

Tất cả những đơn xin cho học sinh sống bên trong ranh giới HISD hoặc là con của nhân viên HISD đang hoạt động nhưng sống ngoài ranh giới HISD sẽ được cứu xét trong Giai Đoạn 2.

HISD cung cấp một chuỗi chương trình magnet tại 112 trường để đáp ứng tốt nhất với các nhu cầu học vấn và sở thích của các học sinh. Các chương trình magnet trong khu học chánh gồm:

HISD còn cung cấp sự chọn lựa (Program Choice) chuyển đến các trường ở cấp bậc khác nhau và các đơn này được cứu xét theo toàn quyền hành động của hiệu trưởng trong trường. Các chương trình “Program Choice” trong khu học chánh gồm: 

  • Boundary Option (tùy thuộc ranh giới)
  • Career and Technical Education (CTE – Học nghề và kỹ thuật) 
  • Dual Language (song ngữ)
  • International Baccalaureate (IB – Tú tài quốc tế) 

3 BƯỚC ĐỂ NỘP ĐƠN VÀO CHƯƠNG TRÌNH MUỐN CHỌN  

Bước 1: Cân nhc nhng la chn 

Hãy tham d bui hi chn trường để hiểu thêm về các chương trình trên toàn học khu: 

  • 15 th. Hai: 9g sáng đến trưa tại Northside High School, 1101 Quitman, 77009 

Thăm trường: Các chuyến thăm trường magnet của HISD và chuyển trường muốn chọn thì tùy theo trường, hãy liên lạc với trường ấy.

Hãy vào trang https://www.houstonisd.org/schoolchoicehay gi s 713-556-6947. Nếu quý vị muốn vào một chương trình Vanguard (Gifted & Talented), hãy vào trang HoustonISD.org/GT hoặc gọi cho sở “Advanced Academics” số 713-556-6954 để biết thêm về các điều kiện/ngày thi.

Bước 2: Np đơn trc tuyến hay trên giy 

Các gia đình có thể chọn tới 10 chương trình, và tối đa là 5 chương trình magnet. Phụ huynh phải xếp hạng các chương trình này từ 1 đến 10, lựa chọn hàng đầu là số 1.

Lưu ý: Nếu quý v np đơn vào 5 chương trình Vanguard, và con em không được nhn biết là Gifted and Talented (gii và có tài), con em quý v không được cu xét cho bt c chương trình Vanguard nào đã chn. 

  • Np đơn trc tuyến tHISDChoice.com (Nếu quý vị đã từng sử dụng hệ thống này, vui lòng dùng trương mục trước đây) hay đin đơn trên giy.(Lấy một tờ đơn tại trường muốn chọn, từ phòng Chọn Trường hay tải xuống ở đây.) 
  • Thường xuyên kim email hay đin thoxem những gì có liên can đến đơn xin. (Kiểm trong phần thư rác [spam] và đừng dùng trương mục Hotmail – dịch vụ này thường chặn email từ HISD.) 
  • Np đơn trước ngày 28 tháng Hai để được cứu xét trong Giai Đoạn 2. 

Lưu ý: 28 tháng Hai là ngày cuối ghi danh học sinh trong HISD để nộp đơn cho một chương trình muốn chọn trong niên khoá 2020-2021 school year.  

Bước 3: Gi ch 

  • Thông báo v tình trng đơn xin sẽ được gởi vào đầu xuân qua email và cũng có thể xem trên mạng trong “dashboard” của phụ huynh. Ngoài ra, một lá thư về tình trạng đơn xin được gởi qua bưu điện Hoa Kỳ cho phụ huynh của các người nộp đơn Giai Đoạn I. 
  • Nếu con em quý v được cp cho mt ch, quý vị có hai tuần để trả lời cho sự ban cấp này, và sắp xếp với trường để cung cấp giấy chứng minh nơi cư ngụ và ký tên cam kết theo học. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của quý vị trong các danh sách chờ đợi những trường xếp cao hơn.