HISD xếp hàng thứ bảy trên toàn quốc vì tham dự chương trình ăn sáng trong trường

Trong hai năm liền, Khu Học Chánh Hoston được xếp trong 10 khu học chánh đứng đầu toàn quốc về số học sinh đông nhất tham dự chương trình Ăn Sáng Trong Trường của liên bang.

HISD xếp hạng bảy trên toàn quốc và hạng hai trong tiểu bang về số học sinh có lợi tức thấp, họ tham dự trong cả hai chương trình “School Lunch” và “School Breakfast”, theo báo cáo “2018-2019 School Breakfast: Making it Work in Large School Districts” của trung tâm “Food Research & Action” được công bố hôm thứ Năm.   

“Hàng ngày, phòng Dịch Vụ Dinh Dưỡng siêng năng làm việc để bảo đảm việc cung cấp cho học sinh thực phẩm cần thiết để có sức để học,” Viên Chức Dịch Vụ Dinh Dưỡng HISD là bà Betti Wiggins nói. “Bản thăm dò này là một dấu hiệu tốt về sự thành công của chúng tôi trong nỗ lực đó. Nó còn nhắc nhở chúng tôi rằng chúng tôi phải tiếp tục hoạt động để bảo đảm có được ảnh hưởng lớn lao hơn nữa trong tương lai.”

Bảy mươi sáu khu học chánh lớn trên toàn quốc được hỏi ý kiến để khảo sát chiều hướng tham dự bữa ăn sáng trong trường ở cấp địa phương trong niên khoá 2018–2019. Trong 76 học khu đó, hơn 2.1 triệu học sinh có lợi tức thấp đã tham dự bữa ăn sáng trong ngày đi học thường lệ.

Với mỗi 100 học sinh nghèo tham dự chương trình “School Lunch” (ăn trưa), tối thiểu 70 người cũng phải tham dự chương trình “School Breakfast” (ăn điểm tâm), theo mục tiêu được đặt ra.  

Thứ hạng của HISD thì ở trên mức độ đó với 83.5 trong mỗi 100 học sinh nghèo tham dự các chương trình ăn trưa và ăn điểm tâm trong các trường HISD. Hạng nhất trong Texas là của Khu Học Chánh San Antonio.

Báo cáo này được công bố hàng ngăm. Năm trước, HISD xếp hạng nhất tiểu bang và hạng sáu toàn quốc.

Theo trung tâm “Food Research & Action”, các chương trình như “Breakfast in the Classroom” (ăn điểm tâm trong lớp) của HISD giúp “thúc đẩy sự gia tăng tham dự việc ăn sáng trong trường, mà nó có liên kết với điểm thi tốt hơn, cải tiến sức khỏe học sinh và cách ăn uống, và ít bị sao nhãng trong lớp toàn thể buổi sáng.”

“Breakfast in the Classroom” là một chương trình toàn học khu mà nó đưa dịch vụ ăn sáng vào một vài phút đầu tiên của lớp đầu tiên. Ngoài ra, ăn sáng thì miễn phí trên toàn học khu. Dịch Vụ Dinh Dưỡng hoạt động theo các hướng dẫn của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ và chính sách của Nha Nông Nghiệp Texas mà nó quản trị các chương trình “National School Breakfast, Lunch, Snack”, và “Child and Adult Care”.