Các bài thi “College Board AP” vẫn tiếp tục, sẽ có trên mạng

Tổ chức “College Board” tuần qua thông báo rằng vì việc đóng của các trường trên toàn quốc, các học sinh sẽ có thể truy nhập việc học từ xa và tùy ý chọn bài thi 45 phút trên mạng.

Theo “College Board”, những học sinh nào đã ghi tên để lấy bài thi thì có thể hủy bỏ mà không mất tiền. “College Board” sẽ cung cấp hai ngày cho từng bài thi AP – những ngày này sẽ được thông báo vào ngày 3 tháng Tư qua “College Board”.

Học sinh sẽ có hai ngày để chọn nếu họ muốn lấy bài thi trên mạng. Học sinh có thể nộp bài thi trên mạng qua máy điện toán, máy tablet hay điện thoại đa dụng, cũng như cung cấp hình của bài viết tay. Tất cả các bài thi AP sẽ chỉ bao gồm nội dung được dậy trong lớp vào hồi đầu tháng Ba.

Ngoài ra, tổ chức “College Board” đã khởi sự một nguồn năng mới trên mạng cho học sinh lấy bài thi kể cả các bài ôn AP trực tuyến, miễn phí. Các môn này sẽ được điều khiển bởi các giáo chức AP, cung cấp theo yêu cầu và nội dung có thể dùng chung với bất cứ nguồn năng nào được các giáo chức cung cấp ở trong lớp.

Các bài ôn AP sẽ chú trọng và duyệt lại các khả năng và ý niệm trong 75 phần trăm đầu của một môn học. Các bài học bổ sung sẽ được cung cấp bởi “College Board” để bao gồm 25 phần trăm còn lại của một môn học.

Tổ chức “College Board”có thời khóa biểu và thông tin về thay đổi bài thi được đăng trong trang mạng https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update.