Tham dự “2020 Census” có ảnh hưởng lớn đến tương lai của HISD

Cuộc kiểm kê dân số “2020 Census” đang tiến hành, và Khu Học Chánh Houston cần sự tham dự của mọi nhà trong HISD để bảo đảm khu học chánh nhận được ngân khoản của liên bang cần để phục vụ mọi học sinh.

Cuộc kiểm kê “2020 Census” là một cái nhìn toàn diện của chính phủ liên bang cứ 10 năm một lần về tất cả những ai đang sống ở Hoa Kỳ và năm lãnh thổ của quốc gia này. Bản kiểm tra này sẽ hỏi xem có bao nhiêu người sống trong một căn nhà, cũng như tuổi, phái tính và sắc dân của họ. Bản kiểm kê “2020 Census” không hỏi về tư cách công dân.

Mọi người sống ở Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng Tư, 2020, thì được đếm, kể cả trẻ em, bé sơ sinh, người vô gia cư hay người sống trong các trung tâm tạm cư. Người di dân, bất kể tình trạng của họ trong quốc gia này, thì cũng được đếm.

Dữ kiện của cuộc kiểm kê này giúp hướng dẫn cách phân phối hơn $675 tỉ tiền tài trợ liên bang cho các tiểu bang và cộng đồng hàng năm về trường học, cơ sở y tế, chuyên chở, trung tâm giải trí, dịch vụ xã hội, và các thứ khác.

Cuộc kiểm kê này còn ảnh hưởng đến các cộng đồng đang nhận tài trợ của liên bang về giáo dục đặc biệt, kỹ thuật trong lớp, huấn luyện giáo chức, chương trình sau khi tan học, ăn trưa trong trường và các chương trình khác tỉ như “Head Start” và WIC. Dữ kiện kiểm kê còn là một phần trong công thức tính tài trợ của liên bang cho học sinh có lợi tức thấp, cũng như tài trợ cho học sinh Không Thông Thạo Anh Ngữ và di dân.

Vào giữa tháng Ba, gia đình trên toàn quốc bắt đầu nhận được từ bưu điện thư mời để điền bản kiểm kê “2020 Census”. Những câu trả lời có thể được viết bằng 13 ngôn ngữ khác nhau được nộp trên mạng, qua điện thoại, hay qua thư bưu điện. Những câu trả lời của bản kiểm kê thì an toàn và bảo đảm. Sự tham dự cuộc kiểm kê này thì bị luật đòi buộc. Những nhà nào không trả lời vào ngày 1 tháng Năm, 2020, thì có thể được sự thăm viếng của một nhân viên kiểm kê để phỏng vấn cá nhân.

Một học sinh mẫu giáo được đếm trong “2020 Census” vào mùa xuân này thì khi đến cuộc kiểm kê lần tới khoảng 2030, em sẽ khởi sự vào lớp 12. Đó là 10 năm dài bao gồm các dụng cụ học sinh, giáo chức, ăn trưa trong trường, và nhiều thứ khác, và đây là cơ hội để quý vị giúp bảo đảm các em có một tương lai sáng lạn.

Tìm hiểu thêm về việc điền bản kiểm kê trong trang 2020CENSUS.gov.