Học sinh có điều kiện để hưởng trợ cấp Pandemic Electronic Benefit Transfer

Các gia đình HISD có thể đủ điều kiện để nhận trợ cấp “Pandemic Electronic Benefit Transfer” (P-EBT – chuyển đổi trợ cấp thời gian đại dịch), là trợ cấp chỉ có một lần và có thể lên đến $285 được cấp trên một thẻ EBT để giúp đỡ các gia đình trong thời gian học khu đóng cửa.

Chương trình trợ cấp $1 tỉ đô la này được phê chuẩn bởi Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ để giúp các gia đình mua thực phẩm trong thời gian đại dịch COVID-19. Thẻ EBT có thể được dùng như một thẻ ghi nợ (debit card) để mua thực phẩm tại bất cứ chợ nào mà họ nhận thẻ “Texas Lone Star”. 

Trẻ em cho đến 21 tuổi mà được cho hưởng các bữa ăn miễn phí hay giảm giá tại trường trong Texas niên khóa 2019-2020 và tất cả những trẻ em nào theo học một trường có cung cấp các bữa ăn miễn phí qua điều khoản “Community Eligibility Provision” — như HISD —thì đủ điều kiện để nhận trợ cấp P-EBT.

Các trẻ là con nuôi, trẻ di dân, trẻ vô gia cư, trẻ bỏ nhà ra đi, và đang tham dự chương trình “Head Start” thì cũng đủ điều kiện cho P-EBT.

“HISD cam kết cung cấp thực phẩm cho học sinh và gia đình khi họ cần đến nhất,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD là bà Grenita Lathan nói. “Đây là một nguồn giúp đỡ rất cần cho cộng đồng HISD trong thời gian khó khăn này.”

Các gia đình nào nhận trợ cấp SNAP cho tháng Ba 2020 và có các con từ 5-18 tuổi tính cho đến 17 tháng Năm, 2020, thì không cần làm đơn xin cho các trẻ này. Những gia đình này sẽ nhận được trợ cấp P-EBT trên thẻ Lone Star hiện thời vào 22 tháng Năm. Không cần phải làm gì thêm.

Những gia đình có con em cho đến 21 tuổi mà được cho hưởng các bữa ăn miễn phí hay giảm giá trong niên khóa 2019-2020 thì cần phải nộp đơn xin P-EBT. Điều này bao gồm các gia đình nào nhận trợ cấp SNAP cho tháng Ba 2020 và có con dưới 5 tuổi và từ 19 đến 21 tuổi. Những gia đình này sẽ cần nộp đơn xin trợ cấp P-EBT trên mạng. Các gia đình hội đủ điều kiện thì sẽ nhận được một email từ trường với nối kết để làm đơn xin P-EBT trong tuần đầu tháng Sáu.

Đơn điền đầy đủ phải được nộp trước ngày 30 tháng Sáu, 2020. Một khi được phê chuẩn, thẻ P-EBT sẽ được gởi về nhà. Các gia đình sẽ có một năm, kể từ ngày ban cấp, để sử dụng trợ cấp thực phẩm P-EBT. Trợ cấp P-EBT thì không thể chuyển nhượng.

Trợ cấp P-EBT là cộng thêm cho trợ cấp SNAP, các bữa ăn ở trường “grab-and-go”, tỉ như “Summer Meals”, và các nguồn dinh dưỡng khác. Nhận trợ cấp P-EBT sẽ không ảnh hưởng đến khả năng lãnh nhận các trợ cấp khác của gia đình.

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng vào trang hhs.texas.gov/PEBT. Một trung tâm điện thoại P-EBT sẽ hoạt động vào tháng Sáu khi có đơn phân phát. Số điện thoại này sẽ được bao gồm trong thông tin được gởi với nối kết nộp đơn.