Khu Học Chánh Houston vừa công bố việc khởi sự Let’s Stay Connected

Khu Học Chánh Houston vừa công bố việc khởi sự “Let’s Stay Connected”, một đường dây điện thoại tâm thần để cung cấp sự hỗ trợ về cảm xúc, xã hội, và tâm lý cho học sinh và phụ huynh nào cảm thấy cần sự giúp đỡ.

Học sinh và phụ huynh có thể gọi “Let’s Stay Connected Hotline” số 713-556-1340 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

Các nhân viên được huấn luyện từ Sở Tìm Hiểu Xã Hội và Cảm Xúc của HISD sẵn sàng cung cấp sự cố vấn, giáo dục sức khỏe tâm thần, và giới thiệu bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha.

“Một trong những hậu quả chúng ta thấy từ sự khủng hoảng COVID-19 là sự gia tăng nhu cầu hỗ trợ sức khỏe tâm thần trong giới học sinh và phụ huynh,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Tháng Năm là Tháng Ý Thức Sức Khỏe Tâm Thần, nên còn thời gian tốt hơn để khởi sự đường dây điện thoại để giải quyết các nhu cầu của gia đình trong một phương cách dễ truy cập và không tốn phí cho họ”.