HISD nhận tài trợ $1 triệu từ Moody Foundation để giúp khép lại sự chia cách kỹ thuật số

Khu Học Chánh Houston sẽ nhận được $1 triệu từ “Moody Foundation” để giúp khép lại sự chia cách kỹ thuật số bằng các mua các máy điện toán cho học sinh trong chương trình “Achieve 180” của HISD trong một số trường kém hiệu quả.

Ngân khoản này sẽ được dùng để mua hơn 2,000 máy cho học sinh trong lớp vườn trẻ cho đến lớp năm tại những trường có chương trình Achieve. “Achieve 180” là một kế hoạch hành động dựa trên sự nghiên cứu để hỗ trợ, củng cố, tăng cường, và gia tăng thành tích học sinh trong các trường không được phục vụ đúng mức và kém hiệu quả của HISD.

“Chúng tôi bàng hoàng khi nhận được món quà độ lượng của ‘Moody Foundation’, mà nó sẽ hỗ trợ học sinh “Achieve 180” khi chúng tôi tiếp tục điều chỉnh theo thực tại của việc học ảo,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD Grenita Lathan nói. “Trang bị cho mọi học sinh HISD với kỹ thuật, đó là một bước quan trọng tiến dến việc gia tăng sự giáo dục công bằng trên toàn khu học chánh này.”

HISD đã cung cấp gần 100,000 máy cho học sinh có nhu cầu và khoảng 20,000 máy

“hot spots” để nối vào internet. Một phần là nhờ các hợp tác viên trong cộng đồng như “Moody Foundation”.

“Đại dịch này chỉ làm lớn rộng hơn sự chia cách kỹ thuật số,” Ủy Viên Ross Moody của Moody Foundation nói. “’Moody Foundation’ từ lâu đã hỗ trợ giáo dục ấu nhi để thiết lập các cơ hội cho học sinh được thành công. Mọi người đều đáng được và phải được sự truy cập giáo dục cùng một mức độ.”