Nộp đơn FAFSA, TASFA tuần này

Giai đoạn nộp đơn chính thức cho “Free Application for Federal Student Aid”, hay FAFSA, bắt đầu từ 1 tháng Mười cho những học sinh nào dự định vào đại học trong mùa thu 2021.

Điền đơn FAFSA là bước đầu dẫn đến nhiều loại trợ giúp tài chánh khác để đi học, và nộp đơn FAFSA sớm là cách tốt nhất để được học bổng đại học tối đa.

Khi nộp đơn xin trợ cấp, thời gian là vấn đề. Hàng năm, Phòng Trợ Cấp Học Sinh của Liên Bang (Office of Federal Student Aid) cung cấp hơn $120 tỉ qua sự trợ cấp, vay mượn, và quỹ “work-study” để giúp sinh viên trả tiền đại học. Ưu tiêu sẽ được dành cho những học sinh nào nộp đơn trước thời hạn chót để cứu xét.

Học sinh có thể làm đơn FAFSA trực tuyến trong trang FAFSA.gov. Bước đầu cho những học sinh nào chưa từng nộp đơn FAFSA là thiết lập “Federal Student Aid (FSA) ID”. Sau đó, mỗi học sinh sẽ cần:

  • Số thẻ An Sinh Xã Hội (nếu có)
  • Hồ sơ thuế lợi tức 2019, W-2 và hồ sơ về các tiền kiếm được
  • Ngày sinh của chính mình và cha mẹ
  • Một địa chỉ email có giá trị
  • Tháng và năm cha mẹ kết hôn/ly thân/ly dị/góa bụa (nếu có)

Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ cung cấp sự giúp đỡ qua email và “live chat” cho những ai nộp đơn FAFSA cũng như số điện thoại 800-4FED-AID.

Hạn chót nộp đơn FAFSA là 30 tháng Sáu, 2022. Để được ưu tiên cứu xét, học sinh Texas phải nộp đơn trước ngày 15 tháng Giêng, 2021.

Học sinh và phụ huynh cũng có thể nộp đơn FAFSA qua ứng dụng di động. Để điền đơn FAFSA trên điện thoại, chỉ cần tải xuống “myStudentAid mobile app” (iOS hoặc Android) và điền trên máy di động.