Skip to content

HISD tham gia “Souper Bowl of Caring”

2021 January 13
by vtran2

Trong sự hợp tác với “Souper Bowl of Caring” và Ngân Hàng Thực Phẩm Houston, các trường và nhân viên HISD đang tham gia trong chiến dịch “2020 Souper Bowl of Caring”, một chiến dịch toàn quốc, do người trẻ lãnh đạo để động viên hàng ngàn người trẻ chống với nạn đói nghèo trong các cộng đồng của họ.

Bắt đầu từ 18 tháng Giêng, một trong những cử hành lớn nhất quốc gia về sự phục vụ và trao tặng sẽ gia tăng ý thức và chống với nạn đói trong các cộng đồng. Các trường, sở, gia đình, và nhân viên HISD được mời tham gia bằng thi hành những điều sau:

  1. Ghi tên – Ghi tên ngay bây giờ để tổ chức quyên góp thực phẩm hay thu góp tiền tặng trong trang www.tacklehunger.org.
  2. Thu Góp – Quyết định xem quý vị sẽ thu góp thực phẩm, thu góp và tặng thực phẩm trên mạng, thu góp tiền tặng trực tuyến, hay thi hành cả ba. Sau đó tổ chức chiến dịch quyên góp giữa 18 tháng Giêng đến 5 tháng Hai, 2021.

  3. Tặng Tiền Mặt

Có thể tặng tiền trực tuyến trong trang https://map.tacklehunger.org/donate/ch11

  • Tặng Thực Phẩm Ảo

Thực phẩm ảo có thể tặng trong trang yougivegoods.com/sbochisd_hisd_foundation

  • Tặng Thực Phẩm Quyên Góp Được

Thực phẩm quý vị quyên góp được thì có thể đem đến  HISD Community Partnerships Department, Level I, SE, 4400 West 18th Street, Houston Texas 77092. Các thùng quyên góp còn được đặt ở các lối vào cơ sở này.

  • Báo Cáo – Hãy vào trang www.tacklehunger.org để báo cáo số tổng thu của quý vị. Quý vị có thể báo cáo số loong, số cân lượng thực phẩm, hay tiền được tặng và nơi quý vị muốn tặng. Quý vị sẽ nhận được giấy chứng nhận kết quả báo cáo này.
  • Ghi Nhận – Hãy nhớ ghi nhận lại số tổng thu!
  • Chia Sẻ – Khích lệ người khác hỗ trợ nỗ lực chống đói của HISD trong cộng đồng và chia sẻ nỗ lực của quý vị trên mạng xã hội! Hãy sử dụng #TackleHunger và/hoặc @HISD_Partner. 

Năm nay HISD còn hợp tác với “Souper Bowl of Caring”, KHOU 11 và “HISD Foundation” để tổ chức “Souper Bowl of Caring Telethon” vào thứ Năm, 4 tháng Hai, 2021 từ 4-7g tối trên đài KHOU 11. Ngân quỹ từ chương trình này sẽ giúp gia tăng kho thực phẩm tại các trường được phục vụ bởi sở “Wraparound Services” của HISD, cũng như kho thực phẩm cho chương trình “Student Assistance”, phục vụ học sinh vô gia cư của HISD.

Muốn biết thêm thông tin về “Souper Bowl of Caring”, hãy vào trang https://tacklehunger.org.

Comments are closed.